12-01-11

Justitie schendt mensenrechten en ontneemt grondwettelijke vrijheden

MarcelMast.jpgVZW WERKGROEP MORKHOVEN EN MARCEL VERVLOESEM: CONTACTVERBOD

Ik zou graag op de commentaren van ons verenigingslid Marcel Vervloesem op Facebook reageren maar Justitie verbiedt ons een persoonlijk contact (terwijl ik niet beschuldigd of vals beschuldigd werd, niet veroordeeld werd, geen lid ben van een verboden organisatie en geen strafblad heb).


Zelfs als Justitie zou stellen dat Marcel Vervloesem 'terecht veroordeeld' werd, wat ik gezien mijn dossierkennis in deze zaak tegenspreek, heeft zij het recht niet om onze vriendschap te breken want ik kan moeilijk een 'gevaar voor zijn herval' genoemd worden.
Wat hier gebeurt, is ook volledig onlogisch omdat ik, met Prinses de Croÿ, Marcel gedurende 2 jaar lang en iedere week in de gevangenis ben gaan bezoeken. Daar gold er géén spreekverbod. 
Marcel mocht ook bijna dagelijks met mij telefoneren. 
Justitie kan aanhalen dat de voorwaarden 'enkel voor de vrijlating van Marcel Vervloesem gelden' maar ik word evenzeer gestraft. Want doordat hij een verbod heeft om mij te ontmoeten, te schrijven en te spreken, kan ik hem ook niet ontmoeten, schrijven en spreken. Ik word dus van mijn rechten beroofd en Justitie criminaliseert mij op deze manier.
Ik word op een onwettelijke wijze van één van mijn beste vrienden beroofd en ik vraag mij af of Justitie dit recht wel heeft en dit niet strijdig is met de Belgische grondwet.
Ik schreef zopas een Open Brief naar justitieminister De Clerck over deze zaak en ben benieuwd wat hij mij gaat antwoorden alhoewel ik er niet veel van verwacht omdat hij van dit alles op de hoogte is en ik zijn gebral over een 'rechtvaardige en menselijke Justitie' niet meer ernstig neem.

Marcel Vervloesem maakt nog altijd deel uit van de Raad van bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven. Hij heeft sinds 2006 ook een spreekverbod met de pers.Jan Boeykens
(burger zonder rechten en Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, een wettelijke vereniging die vermeld staat in het Belgische Staatsblad maar die Justitie door haar maatregelen voor een criminele en verboden organisatie wil laten doorgaan)

 

Foto: Marcel Vervloesem en Tiny Mast, moeder van de vermoorde Kim en de verdwenen Ken

Werkgroep Morkhoven 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=183054705049875&am...

Marcel Vervloesem die een spreekverbod met de pers, met de vrienden van zijn vereniging en met de verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, kreeg opgelegd: http://www.facebook.com/pr ofile.php?id=1000018324320 30#!/profile.php?id=100001 832432030&sk=wall

 

 

17-02-10

Aktievoerder gefolterd: Open Brief aan Sp.a-Kamerlid André Landuyt


Landuyt.standaard _blunderboekBrussel, 17 februari 2010

Geachte Heer Landuyt,

Gelieve, bij wijze van vriendschap, hierbij een kopie van mijn schrijven aan Mter Raf Jespers, advocaat van de heer Vervloesem, te ontvangen.

Ik zond de heer Jespers namelijk een kopie van het schrijven dat ik zopas aan u richtte.

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------------------------

Brussel, 17 februari 2010


Geachte Heer Jespers,

Betreft: uw cliënt, de heer Marcel Vervloesem


Ik kreeg gisteren nog een telefoontje van je cliënt (en ons verenigingslid, niet te vergeten) de heer Vervloesem.

Hij zit nu al 10 dagen geisoleerd in de gevangenis van Hasselt terwijl hij met een dagtransfert gemakkelijk van Turnhout naar Hasselt (en weer terug) kon gevoerd worden.   Maar zoals drie weken geleden reeds met de transfert naar de gevangenis in Sint-Gillis gebeurde, heeft men opnieuw gekozen voor een folterende behandeling die de heer Vervloesem en zijn gezondheid de genadeslag moet geven.

De isolaties en folteringen van uw cliënt wordt door de gevangenisdirecties, het directoriaat-generaal van het gevangeniswezen, de Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen en justitieminister De Clerck en zijn kabinet die allen al maandenlang worden geinformeerd, getolereerd en zelfs aangemoedigd.

De heer Vervloesem wordt 24 uren op 24 uren opgesloten, wordt niet medisch opgevolgd en ligt voortdurend op zijn bed omdat hij ernstig ziek is (hartziekte, suikerziekte, sluimerende kanker, nierproblemen, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 5 tijdens zijn 18 maanden durende opsluiting in de gevangenis). Zelfs zijn bloeddruk wordt niet meer opgemeten en iedere dag betekent een nagel aan zijn doodskist.

Hij heeft geen radio of TV op zijn cel en kan zelfs geen brieven meer schrijven omdat hij geen briefpapier en postzegels meer heeft. Zijn bezoeken zijn zogoed als onbestaande omdat hij, normaal gezien reeds lang terug in de gevangenis van Turnhout had moeten zijn en men reeds drie keren beloofde dat hij opnieuw zou getransfereerd worden.

Uw client die een paar euro heeft gekregen om mij te zeggen dat hij nog leeft, vertelde mij gisteren dat hij helemaal niet op de hoogte was van het feit dat de transfert naar de gevangenis van Turnhout, opnieuw zonder hem zou doorgaan.

Hij reageerde wanhopig op het feit dat u 'van de autoriteiten had vernomen dat de transfert pas op 22.2 zou plaats vinden' en neemt geen vrede met deze uitleg.

Het schijnt dat de 'autoriteiten' die u gisteren contacteerde, u medegedeeld hebben dat men de 'standaardformulieren voor de transfert was vergeten in te vullen'.
Dat is natuurlijk onzin want, zoals ik reeds zei, zijn er reeds drie tansferts zonder uw cliënt doorgegaan wat niet op een 'vergetelheid' wijst.

Misschien is het wel een voorafgeplande vergetelheid omdat de gevangenisdirectie van Turnhout ook het medisch dossier van uw cliënt met de transfertwagen 'vergat' mee te geven en men geen geld op uw client's rekening overschreef 'omdat de transfert slechts een paar dagen in beslag zou nemen'.

Ik contacteerde eergisteren de gevangenisdirecties van Turnhout en Hasselt inzake de transfert van uw cliënt. Dat bewijst nogmaals dat men u gedesinformeerd heeft.

Ik bracht eergisteren het kabinet van minister De Clerck per e-mail (kopie ervan stuur ik u zo dadelijk toe) voor de zoveelste maal van de situatie op de hoogte en ik telefoneerde gisteren ook naar het kabinet.  Minister De Clerck en zijn kabibinetsmedewerkers weten dus al dagenlang dat er iets misloopt met de transfert van uw cliënt naar de gevangenis van Turnhout. Toch 'vergaten' zij in deze iets te ondernemen.

Gezien het kabinet mij enkele maanden geleden schriftelijk mededeelde dat men niet met de vzw Werkgroep Morkhoven wenst te communiceren en dat er 'een overleg is met de gedetineerde en zijn advocaat' (alhoewel beiden blijkbaar van niets weten), verzoek ik om rechtsstreeks contact op te nemen met het kabinet van minister De Clerck, teneinde de transfert van vandaag vanuit de gevangenis van Hasselt naar de gevangenis van Turnhout MET uw cliënt te laten doorgaan en hem op die manier misschien het leven te redden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan BoeykensVoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 101060 Sint-Gillis

PS. In bijlage zend ik u nog een kopie van mijn schrijven aan volksvertegenwoordiger Renaat Landuyt die, als justitiespecialist van de vlaamse socialisten, in de commissie justitie van de Kamer zetelt.

http://www.facebook.com/renaat.landuyt?ref=sgm


Brussel, 17 februari 2010

Geachte Heer Landuyt,   

Ik schreef u met mevrouw Opstaele over de folteringen in de gevangenissen van Brugge en Turnhout maar ontving tot nogtoe geen antwoord uwentwege.  U zetelt toch nog steeds in de commissie justitie ?

Intussen wordt Marcel Vervloesem die met onze vereniging de kinderpornozaak Zandvoort in 1998 onthulde en daarmee de wereldpers wakker schudde, opnieuw geisoleerd, wat een echte foltering is die ( vanwege zijn gezondheidstoestand ) tot zijn dood kan/zal leiden. Alhoewel Marcel hartziek is, een sluimerende kanker heeft, nierproblemen heeft, zwaar suikerziek is, meer dan 20 spoedopnames en operaties achter de rug heeft (waarvan 5 tijdens zijn 18 maanden durende opsluiting in de gevangenis),  zit hij thans 24 op 24 uren in een éénzame cel van de gevangenis van Hasselt opgesloten, zonder enige medische opvolging (zelfs zijn bloeddruk wordt niet meer opgemeten), zonder radio, zonder TV, zonder kranten of boeken (die hij vanwege zijn zware suikerziekte bijna niet meer kan lezen), zonder de fitness die hem door een dokter was voorgeschreven, zonder briefpapier, zonder postzegels of enveloppes, met slechts een paar euros die hij gekregen heeft om mij snel op een wanhopige manier te laten weten dat hij 'nog in leven' is.  Marcel werd enkel naar de gevangenis van Hasselt getransfereerd voor een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen die reeds een week lang voorbij is. De transfert gebeurde met een onverwarmde kamionet waarin hij gedurende de hele dag in een ijzeren kooi zat vastgeketend omdat die van gevangenis naar gevangenis reed. De directie van de gevangenis van Turnhout 'vergat', zoals dit voorheen gebeurde met een transfert van de gevangenis van Brugge, zijn medisch dossier mee te geven.  

Drie weken geleden werd Marcel naar de gevangenis van Sint-Gillis getransfereerd.  Dit gebeurde op dezelfde manier.  Dat werd aan justitieminister De Clerck en zijn kabinet gemeld.  

Er waren reeds drie transferts naar de gevangenis van Turnhout die zonder hem zijn doorgegaan, zogenaamd omdat men de 'standaardformulieren (drie keren) vergat in te vullen'. 

Met Raf Jespers, die de advocaat is van Marcel, contacteerde ik de autoriteiten, waaronder de directies van de gevangenissen.  Ik schreef en telefoneerde ook nogmaals naar het kabinet van minister De Clerck die dit alles al een jaar lang laat gebeuren. Er kwam echter geen enkele reactie.  

Ik heb gemerkt dat er een systeem zit in de folteringen: men isoleert Marcel en/of onthoudt hem zijn medicatie.  Ik contacteeer minister De Clerck en zijn kabinet. Ik schrijf naar de pers en parlementsledenen. De Werkgroep publiceert deze zaken op het Internet. En na een paar weken, nadat de overblijvende gezondheid van Marcel weer opnieuw gekraakt is, wijzigt men in opdracht van hogerhand de situatie zodat er geen parlementaire vragen kunnen gesteld worden.  
Doordat het dikwijls dezelfde mensen zijn die de folterpraktijken uitvoeren en mijn mails + aangetekende brieven aan de minister (die bovendien gepubliceerd worden) niets uithalen, heb ik een sterk vermoeden gekregen dat de minister deze folterpraktijken in zijn gevangenissen aanvaardt, zoals hij ook aanvaardt dat gevangenen die weigeren om naar de gevangenis in Tilburg gedeporteerd te worden, het slachtoffer worden van allerlei willekeurige tuchtmaatregelen.  
De folterpraktijken en willekeurige tuchtmaatregelen maken dus deel uit van zijn gevangenisbeleid terwijl de Clerck tegelijkertijd een 'rechtvaardige en menselijke justitie' predikt. 

Ik verwacht in ieder geval een initiatief uwentwege.  Vergeet niet dat België het centrum van Europa is en dus een voorbeeldfunctie vervult ten opzichte van de andere europese landen.  Zoals u weet, zetelt België met de Verenigde Staten bovendien in de VN-mensenrechtencommissie die door ons nogmaals in verband met de Belgische mensenrechtenschendingen zal aangeschreven worden.

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060  Sint-Gillis


prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.


1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

22-12-09

Hospitalisatie aktievoerder: Minister De Clerck en kabinet waren op de hoogte (3)


‘Kinderpornojager’ Marcel Vervloesem: opnieuw in zorgwekkende toestand

 zon 20 dec 2009 20:44     http://zaplog.nl/zaplog/   
Brussel, 20 december 2009 

Ik heb vandaag rond 20 uur, nog een telefoon gekregen van Marcel Vervloesem vanuit de gevangenis van Turnhout.

Het gaat momenteel nog altijd zeer slecht met hem. 

Zoals men weet, heeft hij niet alleen een hartziekte + nierproblemen, werd hij 20 keren geöpereerd enzoverder ... maar lijdt hij ook aan een zware suikerziekte die al gedurende 10 dagen niet meer te controleren valt en gepaard ging met een zware bronchitis.
Hij is op drie weken tijd 8 kilogram afgevallen.

De dokters hadden hem een andere insuline gegeven maar zijn suikerspiegel staat opnieuw zo hoog dat hij zich dus opnieuw in een levensbedreigende situatie bevindt. De kans dat hij in coma geraakt is niet min omdat zijn suikerspiegel gedurende de voorbije dagen zo hoog stond dat hij niet meer te meten viel.

Hij ligt de hele dag op zijn bed omdat hij niets anders meer kan doen. Hij heeft voortdurende braakneigingen, last van duizeligheid en kan niet goed meer zien.
Eigenlijk zou hij onmiddellijk moeten gehospitaliseerd worden maar justitieminister De Clerck en het Directoriaat-generaal van de penitentiaire inrichtingen, die van deze situatie ongetwijfeld op de hoogte zijn omdat ik hen geschreven heb en vorige week naar het kabinet van de Minister telefoneerde waar men de 'boodschap heeft overgemaakt', vinden dergelijke situatie blijkbaar normaal.

Marcel's advocaat telefoneerde gisteren naar Eric Geudens, gevangenisdirecteur-attaché van de gevangenis van Turnhout, die hem zei dat er 'niets aan de hand was'.
Het is Geudens die onlangs in zijn rapport voor de strafuitvoeringsrechtbank schreef dat de voorlopige vrijlating of het penitentiair verlof van Marcel een 'risico inhield door zijn betrokkenheid bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media'.
Een klein jaar geleden zei Erwin Geudens ook al 'dat er niets aan de hand was' met het gevolg dat de geneesheren van het ziekenhuis te Turnhout, 13 uren nodig hadden om Marcel door middel van een hartmachine het leven te redden.

Wat er nu de komende dagen en tijdens de komende feestdagen gaat gebeuren, is niet duidelijk.

Zolang het Directoriaat-generaal van de penitentiaire inrichtingen en Minister De Clerck (die ik vandaag opnieuw per mail zal contacteren) niets ondernemen en zich verzetten tegen een algemene hospitalisatie, blijft deze onrustbarende situatie voortduren.

Het over-en-weer telefoneren van dokters terwijl deze situatie blijft aanslepen, heeft geen enkele zin. Dat komt er eigenlijk op neer dat men met zijn leven speelt.

Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat er zich van 20 's avonds tot 7 uur 's morgens geen enkele verpleging in de gevangenis bevindt. 
Er is ook geen medisch observatieteam voorzien en de gevangenisbewakers zijn niet in staat om de toestand van Marcel constant in het oog te houden en uit te zoeken of hij ofwel slaapt ofwel in coma geraakt is.

Morgen telefoneer ik alle diensten nog eens af en neem ik opnieuw contact op met het kabinet van Minister De Clerck. 
Ik zal ook een paar faxberichten rondsturen zodat men, als er iets ernstig moest gebeuren, niet kan doen alsof men van niets wist. 
Ook de pers en de parlementsleden worden via een korte persmededeling op de hoogte gebracht.

Wie Marcel nog wil schrijven:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 4, cel 86
Wezenstraat 1
2300 Turnhout

(Gezien de briefwisseling regelmatig verdwijnt, kan men zijn brief of prentkaart het best met een verzendingsbewijs versturen)

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet