10-02-10

Hoge Raad voor de Justitie: doofpot

Hoge Raad voor de Justitie: doofpot

By kruitvat

Brussel, 11.12.2008

Aan de heer Geert Vervaeke, Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie
Hoge Raad voor Justitie – Louisalaan 65 b1 – 1050 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem – klachtneerlegging – ref: TU52.98.101758/04

Zoals u vorig jaar na onderzoek bevestigde, zijn er ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem veroordeeld.

Het hof van beroep te Antwerpen hield echter geen rekening met het onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie en veroordeelde Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier.

Het hof van cassatie te Brussel stelde nadien ‘geen enkele procedurefout vast’ zodat Marcel Vervloesem die hartpatiënt is, zwaar suikerziek is, aan kanker geopereerd werd, wiens nieren sinds kort bijna helemaal geblokkeerd zijn zodat hij tweedagelijks naar de nierdialyse moet, die aan bloedarmoede lijdt, die een vuistgroot gat heeft aan de linkerlies, die de jongste weken tot driemaal toe geopereerd werd, die nog twee hartoperaties zou moeten ondergaan, die nu dagelijks een halve liter bloed krijgt toegediend enz… al meer dan drie maanden opgesloten zit in de gevangenis. Zijn levensverwachtingen zijn dus zogoed als nihil alhoewel justitie blijkbaar besloten heeft om hem tot stervens toe in de gevangenis te houden.

De Turnhoutse procureur Jan Poels, u wel bekend waarschijnlijk omdat hij door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemd voor een onverlengbare termijn van zeven jaar, zei op een bepaald moment dat hij ‘heel wat brieven van de Werkgroep Morkhoven had ontvangen’ maar die brieven bleken zich niet in het dossier te bevinden.

Naar aanleiding van de klacht van Jacqueline de Croÿ-Solre, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, inzake het dossier TU52.98.101758/04, bij het parket van de procureur des konings te Turnhout gekend zijnde als het dossier ‘Vervloesem-Morkhoven’, waarvoor uw diensten uitleg verzocht bij procureur Poels, antwoordde de procureur u in zijn brief van 1 oktober 2007 het volgende:

1) ‘Mevr. de Croÿ liet zich op het parket Turnhout registreren als benadeelde op 23.8.2005 in het dossier lastens Vervloesem Marcel en anderen, die beklaagd werden van het verspreiden van kinderpornografie. Bij deze gelegenheid legde mevr. de Croÿ tevens 9 stukken neer van in totaal 69 pagina’s. De registratie en neerlegging van de stukken gebeurde tijdens het gerechtelijk verlof bij de daartoe aangeduide dienst van het parket, dewelke de neergelegde stukken overmaakte aan het administratief team van de magistraat-titularis.’

Mijn reactie: Er was geen sprake van de ‘verspreiding van kinderpornografie’. Het pamflet waarvan de vzw Werkgroep Morkhoven de verantwoordelijke uitgever was, was een protest tegen de onregelmatige en oneerlijke wijze waarop het parket van Turnhout het proces tegen Marcel Vervloesem voerde. In het pamflet werd bovendien gewezen op het feit dat het parket van Turnhout de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport 88.539 kinderen en baby’s zonder onderzoek in de doofpot werd gestopt. Vandaar dat er vrij schokkende foto’s van gefolterde en misbruikte kinderen (waarvan één overleden kind) uit de kinderpornozaak Zandvoort op het pamflet werden getoond. De gezichten en geslachtsorganen van deze kinderen waren echter afgeschermd. Wat nu de registratie en neerlegging van de stukken betreft. Volgens mevr. de Croÿ zou dat niet ‘tijdens het gerechtelijk verlof’ gebeurd zijn. Ik kan de juiste datum trachten op te zoeken omdat ik terzelfdertijd een klacht indiende en stukken neerlegde waarvan ik achteraf niets meer vernomen heb.

2) ‘Het weze opgemerkt dat de 8 dossiers lastens Vervloesem Marcel een serieuze omvang kennen, gecentraliseerd onder hoger vermeld notitienummer en dat enkele weken voor de registratie als benadeelde, meer bepaald op 25 juli 2005, bevel tot dagvaarding werd uitgebracht lastens beklaagden tegen de zitting van 14.9.2005.’

Mijn reactie: Procureur Poels doet het voorkomen alsof de door mevr. de Croÿ en mezelf ingediende klacht ‘lastens’ Marcel Vervloesem was en zo werd onze klacht waarschijnlijk ook geregistreerd. Welnu dit is fout. Onze klacht was immers helemaal geen klacht tegen Marcel Vervloesem maar was gericht tegen de manier waarop het Turnhoutse parket haar onderzoek in deze zaak voerde. Zoals gezegd, was de vzw Werkgroep Morkhoven en niet Marcel Vervloesem de verantwoordelijk uitgever voor het pamflet. Toch besloot de Turnhoutse procureur Marcel Vervloesem wegens de ‘verspreiding van kinderpornografie’ te vervolgen en werd ikzelf, als Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, nooit gehoord.

3) ‘Ten onrechte werden inderdaad de akte van registratie van benadeelde en de neergelegde stukken door één van de administratieve medewerkers niet bij het eigenlijke strafdossier gevoegd, zoals het behoort, doch foutief geklasseerd in de betreffende zittingsnota van het dossier. De stukken werden nooit voor visum voorgelegd aan de magistraat-titularis, vermoedelijk omdat deze op dat ogenblik zelf met vakantie was.’

Mijn reactie: het zou hier om een ‘fout’ gaan, zegt procureur Poels maar waar zijn al die andere stukken van de Werkgroep Morkhoven en de getuigenissen ten gunste van Marcel Vervloesem dan gebleven ? Werden die ook ‘foutief geklasseerd’ ? Zijn die stukken ook verdwenen tengevolge van ‘de vacantie’ ?

4) ‘Bij terugkeer van deze magistraat en bij de behandeling van de dossiers lastens Vervloesem op de zitting van 14.9.05, noch op latere zittingen is het de magistraat niet opgevallen dat deze stukken verkeerd waren gerangschikt. Gelet op de omvang van de samengelegde zittingsnota’s uit de 8 dossiers (30 cm zittingsnota’s) hoeft dit ook niet te verbazen.’

Mijn reactie: Procureur Poels spreekt over de de dossiers ‘lastens Vervloesem’ maar zoals ik reeds zei was het geen dossier ‘lastens Vervloesem’ en werden de dossiers ‘lastens Vervloesem’ niet gelezen. Anders had men deze fout opgemerkt.

5) ‘Bovendien kenmerkte de ‘affaire Vervloesem’ zich ten tijde van de behandeling te Turnhout door het te pas en te onpas verzenden van diverse brieven aan het parket door Vervloesem zelf en zijn entourage, waaronder overigens ook mevr. de Croÿ dient gerekend te worden. In feite mag gesteld worden dat de registratie als benadeelde door deze dameeen oneigenlijk gebruik van deze procedure vormt, vermits zij zich steeds geprofileerd heeft als voorvechter/believer van Marcel Vervloesem.

Mijn reactie: Dit is een zware beschuldiging en procureur Poels laat duidelijk zien dat hij zich in deze zaak niet onpartijdig heeft opgesteld. Het bewijst ook dat alle documenten en getuigenissen ten gunste van Marcel Vervloesem systematisch werd geklasseerd. Zij werden dus niet ‘per vergissing verkeerdelijk gerangschikt’. Normaal gezien is een procureur verplicht om ieder document, onafgezien van zijn eigen persoonlijke believers- of non-believersmening, aan het dossier te voegen. De procureur is hierbij dus zwaar in gebreke gebleven en heeft door zijn houding ongetwijfeld belangrijke documenten ten gunste van Marcel Vervloesem doen verdwijnen. Het principe van een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak werd hier met de voeten getreden. Dat verklaart ook waarom uitsluitend de roddels en klachten tegen Marcel Vervloesem gedurende de loop van de meer dan 10 jaar durende procedure onderzocht werden. De schriftelijke verklaring van een achteraf door procureur-generaal Y. Van Craen van het hof van beroep te Antwerpen ‘geloofwaardig’ genoemde getuige (maar dan alleen lastens Marcel Vervloesem) dat diegenen die klacht indienden tegen Marcel Vervloesem, elks 500 euro kregen via Victor V., werd door procureur Poels zelfs geweigerd terwijl dit aantoonde dat de tegen Marcel Vervloesem ingediende klachten, op een grondige wijze moesten onderzocht worden. Ikzelf heb nooit iets meer gehoord van mijn schrijven aan procureur Poels over de wijze waarop de klachten via een rechtstreekse uitzending van de commerciële zender VTM in de lokale discobar ‘Berkenmus’ door Victor V. georganiseerd werd. Mijn verslag was nochthans een nauwkeurige weergave van de feiten en had niets met ‘believers’ en ‘non-believers’ te maken. Dat doet mij veronderstellen dat het proces tegen Vervloesem tengevolge het sinds zijn jeugdjaren bestaande conflict van Marcel Vervloesem met het gerecht te Turnhout, reeds vanaf het begin verkeerd is gelopen (Marcel Vervloesem is een instellingskind dat tesamen met tal van andere kinderen en in tegenstelling tot zijn aanklager-halfbroer Victor V., door zijn moeder in de steek werd gelaten, wat hem vroegtijdig in conflict bracht met justitie). Ik vrees dat er bij de rechters te Turnhout een vooringenomenheid jegens de ‘lastige’ actievoerder Marcel Vervloesem bestond en de kinderpornozaak Zandvoort die de internationale pers naar het gerechtsarrondissement te Turnhout haalde, deed het gerechtelijk onderzoek (in zoverre er van een werkelijk onderzoek sprake was) helemaal ontsporen.

6) ‘Dit neemt uiteraard niet weg dat de stukken onjuist warden gerangschikt en dat in dat opzicht de klacht van mevr. de Croÿ-Solre gegrond is. Dat Vervloesem en anderen daardoor werden veroordeeld op basis van een onvolledig dossier dient evenwel genuanceerd te worden, vermits de door mevr. de Croÿ-Solre neergelegde stukken in wezen strekten tot de verdediging van Vervloesem en dus vermoedelijk ook wel door de verdediging zelf zijn aangewend.

Mijn reactie: De uitleg dat de neergelegde stukken ‘vermoedelijk ook wel door de verdediging zelf zijn aangewend’, klopt niet. De stukken waren onvindbaar en Prinses de Croÿ (en ikzelf) ging er vanzelfsprekend van uit dat haar klacht onderzocht werd. Een moedwillig achterhouden van deze stukken acht ik dus zeker niet uitgesloten. Mevr. de Croÿ werd ook nooit ingelicht over het gevolg dat er aan haar klacht werd gegeven. En als iemand veroordeeld wordt op basis van een dossier waarin er belangrijke stukken ontbreken, dan wordt dit volgens de nog steeds geldende rechtskundige termen, een ‘onvolledig dossier’ genoemd. Zoals gezegd stelde de Hoge Raad voor de Justitie de verdwijningen van de ontlastende stukken ook vast maar hielden de 14de kamer van het hof van beroep te Antwerpen en haar rechter-voorzitter Y. Van Craen daar geen rekening mee. Vandaar dat Marcel Vervloesem enkele dagen voor of na de schriftelijke bevestiging van de Hoge Raad voor de Justitie veroordeeld werd. Mevr. de Croÿ zond een kopie van haar terug opgedoken klacht met een begeleidend schrijven naar het hof van cassatie te Brussel maar daar schijnt het klasseringssysteem ook niet goed te werken. Ik moest, toen ik een week
voor de zitting van het hof van cassatie met Marcel Vervloesem het dossier ging inkijken, zelfs vaststellen dat de door Marcel Vervloesem, op verzoek van Mter D. Defrance met tippex gecorrigeerde bladzijden, zelfs nog aan elkaar kleefden. De inhoud van het dossier blijkt dus enkel maar bijzaak te zijn geweest. Vandaar dat het hof van beroep ook geen rekening hield met de conclusies van Vervloesem’s advocaten en de medische attesten waaruit bleek dat Vervloesem in 2005, medisch gezien niet in staat was tot verkrachting, naast zich neerlegden. Waarschijnlijk vond men het jarenlange schuldig verklaren van Marcel Vervloesem via de media, al een voldoende bewijs op zichzelf.

7) ‘Ten slotte weze vermeld dat mevr. de Croÿ op elke zitting aanwezig is geweest en dat derhalve het ontbreken van een oproeping kennelijk geen nadelige gevolgen met zich heeft meegebracht, vermits zij perfect op de hoogte bleek van plaats, dag en uur van de terechtzittingen. Zij heeft zich op geen enkel ogenblik burgerlijke partij willen stellen tegen Vervloesem.’

Mijn reactie: ‘Noch mevr. de Croÿ, noch ikzelf hebben ooit iets gehoord van onze klacht over de werking van de parket te Turnhout en haar foute beschuldiging dat het hier om de ‘verspreiding van kinderpornografie’ ging. Marcel Vervloesem werd ten onrechte vervolgd terwijl de vzw Werkgroep Morkhoven verantwoordelijk was voor de uitgave van dit pamflet (dit stond ook onderaan het pamflet duidelijk vermeld). Het feit dat procureur Poels hier zegt dat mevr. de Croÿ ‘zich op geen enkel ogenblik burgerlijke partijstelling heeft willen stellen tegen Vervloesem’, bewijst dat hij bewust fraude heft gepleegd in dit gerechtelijk dossier want de door mevr. de Croÿ en mezelf neergelegde klacht was geen klacht tegen Marcel Vervloesem maar was een klacht omtrent de handelswijze van procureur Poels en het parket te Turnhout. Vandaar dat ik ook niet geloof in het verhaal over het zogenaamd ‘verkeerd klasseren van onze klachten’ dat procureur Poels ophangt. Het is trouwens niet de eerste keer dat procureur Poels door middel van dergelijke verklaringen zelf de wet overtreedt.

Senator Zoé Genot vroeg destijds aan Mevrouw Onkelinx in haar functie van justitieminister op welke datum de kinderpornozaak Zandvoort door het gerecht van Turnhout zou worden behandeld. De minister gaf een bepaalde datum op maar dat bleek achteraf de datum te zijn waarop het proces van Marcel Vervloesem werd hernomen. Procureur Poels liet toen schriftelijk weten dat ‘de minister zich wellicht vergist had’.

8. Aan de administratieve medewerkers werd intussen nogmaals uitgelegd welke de gevolgen zijn van een registratie als benadeelde en hoe hierop dient gereageerd te worden, zowel wat betreft het rangschikken van de stukken als wat betreft de oproepingen voor de zittingen’.

Mijn reactie: Voortgaande op het voorafgaande, denk ik niet dat ik hierbij nog verdere commentaar moet leveren.

Ik hoop, geächte heer Vervaeke, dat u de Hoge Raad voor de Justitie deze zaak grondig laat onderzoeken gezien het de werking van het gerecht betreft, er een mensenleven van afhangt en gezien de kinderpornozaak zonder onderzoek dreigt te worden afgesloten.

Er vanuit gaande dat u zich niet leiden door het feit dat procureur Poels door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemd werd voor een onverlengbare termijn van zeven jaar, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

CC: Marcel Vervloesem – Gevangenis Brugge: Medisch Centrum – Kamer 6.104 – Legeweg 200 – 8200 Sint-Andries – Brugge (België-Belgique)

GEEN ANTWOORD

——————————————————–

kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:


Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 – Temse/Madeira netwerk – nederlandstalige ondertiteling
Video’s: ultjecrumpie 1
Video’s: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’