21-04-11

Gevangenis Brugge: Arbi Zarmaev blijft opgesloten

Arbi Zarmaev is nog steeds opgesloten in een betonnen kooi van nauwelijks 2 x 3 meter van de ‘Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid’ (AIBV) van de gevangenis van Brugge.

Sinds het eerst sinds 14 dagen mag zijn zuster hem komen bezoeken. Gisteren kon ook de mensenrechtenactivist Imran Ejiev (Pax Christi) hem bezoeken.

Arbi’s broer Ayndi, heeft nog altijd geen bezoekrecht. Dat komt omdat de gevangenisdirectie hem gedurende 10 dagen een bijkomend bezoekverbod heeft opgelegd.
Dat bezoekverbod kwam er nadat de gevangenispsychiater tegenover Arbi’s broer en zuster verklaarde dat ‘alles goed ging met Arbi’ terwijl Arbi’s vrouw, die dezelfde dag even door het raampje van de kooi mocht kijken, haar man bijna bewusteloos op de grond zag liggen.
Ayndi zei de psychiater toen dat hij ‘gelogen’ had omtrent de toestand van Arbi waarop de psychiater Ayndi zou hebben laten verstaan dat hij ‘ook niet lang vrij zou rondlopen als hij niet zweeg’.
De psychiater haalde er vervolgens de politie bij en beweerde dat hij door Ayndi ‘bedreigd’ werd.

Pax Christi dat zich voor Arbi Zarmaev inzet, deelde op 8.4.2011, mede dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg op 5 april 2011 de reeds door minister van justitie Stefaan De Clerck getekende (en door de Raad van State bevestigde) uitlevering van Arbi Zarmaev aan Rusland en de Tsjetjeense autoriteiten, had geschorst.
‘Arbi Zarmaev wordt een dezer vrijgelaten’ schreef Pax Christi. Maar de Belgische Staat heeft bijkbaar besloten om Arbi die lichamelijk gezien volledig uitgeput en ondervoed is, verder in zijn kooi van het AIBV van de gevangenis te Brugge op te sluiten. Van een vrijlating komt er voorlopig niets in huis.

Het probleem is dus verre van opgelost en Arbi die lichamelijk uitgeput is, kampt thans met ernstige ondervoeding. Het wordt tijd dat Amnesty International daar nog eens over gecontacteerd wordt.

21-03-11

Gevangenis Brugge: Asielzoeker Arbi Zarmaev ligt op sterven

 

PAX CHRISTI PROTESTEERT TEGEN UITWIJZING TSJETSJEENSE VLUCHTELING

Pax Christi-voorzitter Jo Hanssens

Pax Christi-voorzitter Jo Hanssens Bron: Kerknet

ANTWERPEN (KerkNet) – Pax Christi Vlaanderen protesteert samen met Amnesty International Vlaanderen en Memorial Grozny tegen de uitwijzing van de Tsjetsjeense asielzoeker Arbi Zarmaev. Minister Stefaan De Clerck van Justitie ondertekende op 8 maart de beslissing om hem uit te leveren aan de Tsjetsjeense autoriteiten. Gisteren legden twee raadslieden mr. Paul Bekaert en mr. Thomas Gillis een verzoekschrift neer bij de Raad van State tot schorsing van de beslissing. Jo Hanssens, voorzitter van Pax Christi: “Deze beslissing brengt het leven van de betrokkene in direct gevaar. Dit betekent een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Pax Christi Vlaanderen roept de minister op zijn beslissing te herzien.” 

Arbi Zarmaev vocht in 1999-2000 in het Tsjetsjeense verzet tegen de Russische aanvallen. Toen hem werd bericht dat de Russische militairen, met hulp van Tsjetsjenen, hem wilden ombrengen, sloeg hij op de vlucht. Via omzwervingen kwam hij in België terecht, waar hij in 2002 asiel aanvroeg. Na zijn erkenning hertrouwde hij in België en kreeg twee zonen. Ook zijn zoon uit zijn eerste huwelijk vestigde zich in ons land. In december 2008 werd hij aangehouden door de politie in Oostende op verdenking van een misdrijf. Zarmaev ontkent de feiten. 

Jo Hanssens vestigt er de aandacht op dat Rusland inzake Tsjetsjenië door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het verleden al meermaals wegens mensenrechtenschendingen werd veroordeeld. Volgens hem is het een illusie om te geloven dat Rusland die nu plots wel zal respecteren. “Wij weten van slechts één geval van een uitgeleverde Tsjetsjeense beklaagde, die tijdens het gerechtelijk onderzoek niet werd mishandeld. Hij werd bovendien door de onderzoeksrechter vrijgelaten wegens gebrek aan bewijzen en leeft ondertussen al anderhalf jaar thuis. Maar ook hij wordt regelmatig bestookt met nieuwe aantijgingen en hij durft zijn huis niet meer uit. Van de andere naar schatting 25.000 Tsjetsjeense gevangenen vonden ngo’s nog geen enkele persoon, die niet werd mishandeld of vernederd. We beschikken over talrijke rapporten en getuigenissen van Tsjetsjeense gevangenen die werden gemarteld en vernederd tijdens ondervraging, voorarrest en ook later tijdens het uitzitten van hun gevangenisstraf. Velen worden bovendien niet verzorgd bij verwondingen of ziekte, met invaliditeit of de dood tot gevolg. De kansen van Zarmaev op een eerlijke rechtsgang zijn quasi onbestaande.”

(Kerknet)

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=98...

Tags: actualiteit, België, justitie, gevangenissen, folteringen, asielzoekers, gevangenis Brugge, Arbi Zarmaev, Tsjetsjenië, stervende

 

25-01-10

Gevangenis Brugge: problemen blijven aanhouden

Dossiers blijken spoorloos te verdwijnen

January 25, 2010 by kruitvat

 Alhoewel justitieminister De Clerck en zijn diensten gedurende de voorbije maanden geinformeerd werden over het reilen en zeilen van de psycho-sociale diensten (PSD's) in de gevangenissen van Brugge en Turnhout, geraken de problemen maar niet opgelost.

Ook in tal van andere gevangenissen zijn er problemen met de psycho-sociale diensten maar minister De Clerck weet blijkbaar geen orde op zaken te stellen.

------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
aan: Nathalie de clerck

@just.fgov.be
cc: hans.meurisse@just.fgov.be, info@just.fgov.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pa.be, Guy Swennen, secr.colpg@just.fgov.be, senaat@helgastevens.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, vanessa.bury@just.fgov.be, buurtwerk.sint-jozef@brugge.be, "Van der Taelen, Tine" <Tine.Vandertaelen@just.fgov.be>, "Deloof, Els" <els.deloof@just.fgov.be>, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, info@laurette-onkelinx.be, Inge.Vanfraechem@law.kuleuven.be, Johan Leman <Johan.Leman@soc.kuleuven.be>,
datum: 25 januari 2010
onderwerp: PCB Brugge: achtergehouden en verdwenen dossiers

Geachte Nathalie de clerck,

Betreft: achtergehouden en verdwenen dossiers, dossier G. H., PCB Brugge

Mevrouw O. wist mij te melden dat het rapport dat u opmaakte en dat spoorloos verdwenen was, gisteren werd weergevonden.

Er schijnt nu weer een ander probleem te zijn opgedoken waarmee het dossier van de heer G. H. opnieuw geblokkeerd wordt.

U deelde mevrouw O. namelijk mede dat zij u 'alleen met algemene vragen maar niet met vragen rond persoonlijke dossiers mag contacteren' terwijl de wetgeving zegt dat de gedetineerden en hun opgeving 'voor alle zaken betreffende detentie en bijhorende problemen' (zoals het mysterieuze verdwijnen van justitierapporten) bij uw diensten terecht kunnen.

In de hoop dat er spoedig een oplossing komt in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis

In bijlage: Kopie van de brief die mevrouw O. op 20.12.2009 verstuurde en waarop zij graag een antwoord uwentwege ontving.


Sent: Sunday, December 20, 2009
To: hans.meurisse@just.fgov.be
Cc: info@just.fgov.be, Nathalie de clerck@just.fgov.be

Subject: aanslepende procedure penitentiair verlof

Geachte,

Betreffende het penitentiair verlof voor mijn verloofde, G. H. verblijvende in het Penitentiair Centrum te Brugge (PCB) sinds 04/08/09:

Met dit schrijven wil ik U meedelen dat G. begin september 2009, zijn aanvraag voor penitentiair verlof én uitgangsvergunningen heeft gedaan. Zijn VI datum is 10/01/2010, dus hij viel binnen de periode waarin hij deze aanvraag mag doen.

Op 12/11/09 werd een maatschappelijke enquête gedaan bij mij thuis door de justitieassistente, Nathalie de clerck, die het verslag van het huisbezoek op 13/11/09 heeft doorgefaxt naar de griffie van het PCB te Brugge. Ondertussen weten we dat het verslag zeer positief was.

G. werd opgeroepen door de directie. Ze hadden documenten ivm zijn penitentiair verlof en daarop moest hij de reden/motivatie van zijn aanvraag voor zijn verlof op invullen.

Hij vroeg de directie hoe lang het nog ging duren voordat hij effectief zijn verlof kon aanvragen en krijgen, daarop werd geantwoord dat de documenten naar Brussel moesten gestuurd worden en hij op drie weken moest rekenen tegen dat deze documenten terug in het PCB waren.

Ondertussen zijn er al vier weken voorbij en heeft hij nog geen enkel nieuws ontvangen hieromtrent.
Op 15/11 heb ik persoonlijk het PSD van het PCB te Brugge opgebeld en gesproken met maatschappelijk assistente Els Henrard teneinde enige informatie te bekomen over de lange aansleep van die aanvraag voor penitentiair verlof.
Mijn vraag werd als lachwekkend beschouwd: “penitentiair verlof? Maar mevrouw, in de computer staat dat de aanvraag pas op 27/11/09 is gebeurd, er is zelfs nog geen advies opgemaakt door de directie!

En daar hebben zij twee maanden de tijd voor, dus als U rekent, twee maanden na de aanvraagdatum, komen we op 27/01/10! En dan duurt het nog eens drie weken voordat de documenten terug zijn uit Brussel!”

Hieronder artikels 8, 9, 10 en 11 van de wet van 17/05/2006 inzake penitentiair verlof en uitgangsvergunningen:

Art. 8. Drie maanden voor de veroordeelde zich in de door artikel 7, 1°, bepaalde tijdsvoorwaarde bevindt, licht de directeur de veroordeelde schriftelijk in over de mogelijkheden tot toekenning van penitentiaire verloven. De veroordeelde richt zijn schriftelijk verzoek tot penitentiair verlof aan de directeur. De directeur kan de Dienst Justitiehuizen van de federale overheidsdienst Justitie opdragen een beknopt voorlichtingsrapport op te stellen of een maatschappelijke enquête te houden in het door de veroordeelde voor het penitentiair verlof voorgestelde opvangmilieu. De Koning bepaalt de inhoud van dat beknopt voorlichtingsrapport en van die maatschappelijke enquête. Binnen twee maanden na de ontvangst van het verzoek, stelt de directeur een met redenen omkleed advies op en zendt hij het verzoek en zijn met redenen omkleed advies over aan de minister of zijn gemachtigde en bezorgt de veroordeelde een afschrift ervan.

Art. 9 Indien het advies van de directeur niet wordt meegedeeld binnen de in artikel 8, vierde lid, bepaalde termijn, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op schriftelijk verzoek van de veroordeelde, de minister op straffe van een dwangsom veroordelen tot het uitbrengen van zijn advies, via de directeur, binnen de termijn voorzien door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en om aan de veroordeelde een afschrift van dit advies ter kennis te brengen. De voorzitter doet uitspraak na de veroordeelde en de minister of zijn gemachtigde te hebben gehoord, op advies van het openbaar ministerie, binnen vijf dagen na ontvangst van het verzoek.

Art. 10. § 1. De uitgaansvergunning of het penitentiair verlof wordt toegekend door de minister of zijn gemachtigde, op verzoek van de veroordeelde en na een met redenen omkleed advies van de directeur. Het advies van de directeur bevat, in voorkomend geval, een voorstel van bijzondere voorwaarden die hij nodig acht op te leggen.

§ 2. Binnen veertien dagen na de ontvangst van het dossier neemt de minister of zijn gemachtigde een beslissing. Deze met redenen omklede beslissing wordt binnen vierentwintig uur schriftelijk meegedeeld aan de procureur des konings van het arrondissement waar het penitentiair verlof zal plaatsvinden. Indien de minister of zijn gemachtigde oordeelt dat het dossier niet in staat is en er bijkomende informatie noodzakelijk is om een beslissing te kunnen nemen, kan deze termijn éénmalig met zeven dagen worden verlengd. De minister of zijn gemachtigde deelt dit onverwijld mee aan de directeur en de veroordeelde.

§ 3. Indien de uitgaansvergunning, bedoeld in artikel 4, of het penitentiair verlof wordt geweigerd, kan de veroordeelde een nieuwe aanvraag indienen ten vroegste drie maanden na de datum van deze beslissing. De beslissing van de minister of zijn gemachtigde wordt met redenen omkleed.

§ 4. Bij gebrek aan een beslissing binnen de bepaalde termijn wordt de minister geacht de uitgaansvergunning of het penitentiair verlof toe te kennen. Aan deze uitgaansvergunning of dit penitentiair verlof worden de bijzondere voorwaarden gekoppeld die de directeur, in voorkomend geval, overeenkomstig § 1, heeft voorgesteld.

Ik vraag U, als ik bovenstaande tekst lees en herlees, is er iets dat ik mis of niet zie???

G. heeft het verzoek ingediend begin september. Als ik een beetje kan rekenen, dan zijn bovenvermelde twee maanden reeds ruimschoots verstreken en heeft G. geen afschrift gekregen van het advies, dat moest opgesteld zijn binnen de twee maanden.
Nochtans is de wet zeer duidelijk hierover: de gedetineerde moet een afschrift krijgen van het advies! Het feit dat de PSD mij laat weten dat de aanvraag pas op 27/11/09 staat genoteerd in hun computer, dan moet ik voor de zoveelste keer vaststellen dat de werking van de diensten binnen de muren van het PCB nog maar eens een complete ramp is.

Sinds zijn opsluiting hebben wij, G. in het bijzonder, nog niets anders gehad dan foutieve informatie van zowel directie als PSD op ALLE GEBIED. De ene dienst schuift de verantwoordelijkheid door naar de andere, ofwel weten ze van niks, ofwel zijn ze de documenten kwijt, enz enz.. Altijd is er wel een reden die ze aanhalen om hun incompetentie te verdoezelen.
Niet alleen incompetentie, maar zelfs bewust tegenwerken zodat dossiers niet in orde komen op tijd, met alle gevolgen van dien.

Ik ga hier echter nu niet verder over uitwijden. Mij gaat het over zijn penitentiair verlof en uitgangsvergunningen. Aangezien G. door niks of niemand geïnformeerd wordt over de stand van zaken, of het is verkeerde informatie, neem ik het initiatief.

Na bijna 5 maanden geleuter en onprofessioneel werken door elke dienst binnen het PCB ben ik het grondig beu! Wij, als familie die buiten achterblijven, G., als gedetineerde, die opgesloten zit en verplicht is om braaf ja te knikken terwijl men hem neerbuigend en al treiterend eender wat wijsmaakt om er vanaf te zijn, hebben het recht om juiste informatie te krijgen.

In de jaar- en activiteitenverslagen van Justitie staat het allemaal zo mooi neergeschreven: dat een gedetineerde een degelijke begeleiding en advisering krijgt, dat de verschillende diensten ervoor moeten zorgen dat de gedetineerde op alle vlak bijgestaan wordt, dat alles in het werk wordt gesteld om het humane aspect voorop te stellen…enz.
Wij hebben tot nu toe enkel hele slechte ervaringen gehad, niks begeleiding, niks advies, alles heeft G. zelf gedaan.

Ik vraag U, heel beleefd, om mij AUB een antwoord te geven over deze aanslepende toestand betreffende het penitentiair verlof van G..

Hieronder heb ik ter illustratie de tekst gezet over DIG, terug te vinden in het activiteitenverslag van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. Ik hoop dat U deze mail ook naar deze diensten kan doorsturen zodat ook zij weet hebben van deze zaak.

De Dienst Individuele Gevallen: De Dienst Individuele Gevallen (DIG) formuleert voorstellen en neemt beslissingen betreffende de strafuitvoeringsmodaliteiten voor de veroordeelden, rekening houdend met het detentieplan. Zij voert deze taken uit met respect voor de belangen van de veroordeelden, het slachtoffer en de maatschappij en binnen de geest van een herstelgerichte detentie. De dienst is bevoegd voor oa de uitgangsvergunningen, de penitentiaire verloven en de strafopschortingen

 

Met hoogachting

L.O.


Kopie van deze brief dd. 25.1.2010: minister De Clerck, mevrouw O, parlementsleden, justitiediensten,

Omdat men deze zaak zonder onderzoek in de doofpot wenste te steken, zijn we door bepaalde justitiediensten onder druk gezet om de naam van de justitieassistente in al onze berichten te veranderen.  We veranderden de naam in Nathalie de clerck. De problemen met de psycho-sociale diensten in de gevangenissen blijven aanhouden.  Meestal gaat het hier om gewone pesterijen die door de gerechtelijke overheid  toegestaan en zelfs aangemoedigd worden.

 

23-01-10

De gevangenis van Brugge: Open Brief aan Minister De Clerck

Jacobite_Prisoners


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: psycho-sociale diensten van de gevangenis van Brugge


Gezien u zopas verklaarde dat 'de goede werking van de strafinrichtingen een duidelijke prioriteit is van deze regering', zend ik u in bijlage nogmaals informatie omtrent de problemen met de psycho-sociale diensten in de gevangenissen.

Het betreft hier een schrijven van Mevrouw Opstael in verband met de psycho-sociale dienst (psd) van de gevangenis van Brugge waarvan de heer Glenn H. het slachtoffer blijkt te zijn.

Nadat een medewerkster van de psd te Brugge gedurende maar liefst drie maanden 'per ongeluk' het dossier van de heer H. in de kast had laten liggen zodat het rapport voor de strafuitvoeringsrechtbank niet tijdig klaar kan zijn, blijkt het verslag van de maatschappelijke enquête ten opgemaakt ten huize van mevrouw Opstael en doorgefaxt naar de griffie van PCB op 13/11/2009, verdwenen te zijn.

Er wordt m.a.w. al het mogelijke gedaan om het dossier van de heer H. voor de strafuitvoeringsrechtbank te blokkeren zodat zijn zaak met zes maanden kan uitgesteld worden en hij nog eens vier maanden moet wachten vooraléér hij een nieuwe aanvraag kan indienen.

Ook van het beloofde intake-gesprek komt niets in huis omdat de gevangenisdirectie nalaat om inzake de obstructies van de psd in dit dossier, iets te ondernemen.

Het betreft hier blijkbaar een systeem van werken waartegen u echter niet optreedt.

In het dossier Vervloesem waarover ik u, sinds uw aantreden als minister informeer, gebeurde immers juist hetzelfde.

De psd van de gevangenis van Brugge liet het dossier maandenlang aanslepen en had meer dan 21 'intake-gesprekken' met de heer Vervloesem zonder dat zij haar rapport wist af te maken.  Daardoor werd de zaak door de strafuitvoerigsrechtbank steeds uitgesteld en is er van een sociale begeleiding nog steeds geen sprake.

In het dossier Vervloesem verdwenen er, zoals ik u en uw kabinetsmedewerkers waaronder mevrouw Els Baart die het dossier opvolgt, herhaaldelijk maar tevergeefs mededeelde, zelfs medische stukken.
De psd zorgde er constant voor dat het dossier onvolledig bleef en gaf zelfs verkeerde gegevens uit het arrest van het hof van beroep van Antwerpen door aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het betreft hier dus geen 'toeval' maar het gaat hier eerder om criminele praktijken van uw justitiedienst waarop het strafrecht normaal gezien van toepassing is.

Mag ik u verzoeken om deze kwestie dringend te laten onderzoeken en de schuldigen in beide zaken te laten sanctioneren, zoniet uit hun functie te laten ontslaan ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com 
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

---------

Ziehier een kopie van het schrijven dat mevrouw Opstael me zopas toestuurde:


Ik heb vandaag vernomen dat psd deze week heeft verklaard dat het verslag van de maatschappelijke enquête, opgemaakt en doorgefaxt naar de griffie van PCB op 13/11/2009, verdwenen is. Ze beweren dit verslag niet meer te vinden...

Ditzelfde verslag was ook één van de belangrijke documenten die, zogezegd door een vergetelheid van Els Henrard van psd, ONTBRAK IN HET DOSSIER VAN G. op de dag dat hij voor de SURB moest voorkomen.

Door het ontbreken van dit verslag én door het feit dat G. nog geen intake gesprekken had kunnen doen in het centrum waar hij begeleiding kan volgen, dit doordat hij nog steeds geen uitgangsvergunningen had gekregen, alhoewel die al in september 2009 werden aangevraagd, werd zijn dossier als onvolledig bestempeld met het gevolg dat de commissie hem 2 maanden extra opsluiting heeft gegeven.

Het was de bedoeling dat alles in orde zou worden gebracht binnen die twee maanden. Indien dit niet is gelukt, dan zal G, binnen drie weken, bij de volgende SURB, direct zes maanden uitstel krijgen, waar automatisch nog eens vier maanden mogen bijgerekend worden omdat elke aanvraag, elke procedure opnieuw moet worden overgedaan.

G zit nu al zes maanden opgesloten, en tot op de dag van vandaag zijn zijn aanvragen nog steeds niet in orde geraakt. Dit in het achterhoofd houdende kijken we dus naar een onnodige verlengde detentietijd van één jaar, en dit enkel en alleen door de bewuste tegenwerking van psd.

Deze mensen zijn bijna niet bereikbaar, noch voor de gedetineerden, noch voor ons, email adressen wil men ons niet doorgeven, het moet schriftelijk of telefonisch.

Uit persoonlijke ervaring weet ik dat dit zo met opzet wordt gedaan, want op brieven krijgt men geen antwoord, en ALS je, na heel veel aandringen en proberen dan toch iemand van psd aan de lijn krijgt, dan krijg je een leugen aangesmeerd, of verbinden ze je door naar iemand anders, waar echter niemand opneemt en zo sta je weer bij af.

Ik zal voor de zoveelste keer alle betrokken partijen mailen en aanschrijven wat betreft de verdwijning van dit verslag.

Zo'n criminele praktijken kunnen niet meer blijven duren, teveel gedetineerden ondergaan dezelfde mentale mishandeling, krijgen onnodige extra lange detentie aangesmeerd, en dit allemaal zonder enig gevolg voor de schuldigen.

Liesbeth Opstaele

liesbeth_opstaele@hotmail.com


Kopie: parlementsleden, commissies justitie, pers, advocaten,