13-08-14

25 jaar Werkgroep Morkhoven – de strijd gaat verder

Jan-Boeykens

De vzw Werkgroep Morkhoven bestaat nu 25 jaar.

Dat is een goed moment om nog eens terug te komen op de kinderpornozaak Zandvoort die door de Belgische autoriteiten in de doofpot werd gestopt.

Toen de bekende Morkhoven-activist Marcel Vervloesem de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, werd hij door zijn homo-pedo-halfbroer Victor die reeds jarenlang in het bestuur van de Herentalse Sp.a zetelt, onmiddellijk van 'pedofilie' beschuldigd.  Victor beweerde tegenover de krant Het Nieuwsblad dat Marcel hem 20 of 30 jaar voordien misbruikt had.

Over Victor bestaan er echter zelf 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes.

De Turnhoutse justitie gebruikte Victor's verklaring ook om de kinderpornozaak Zandvoort met, volgens de federale politie, maar liefst 88.539 slachtoffers, dicht te dekken.

Bij het jarenlange mediaproces tegen Marcel Vervloesem, liet de Turnhoutse magistraten alle ontlastende stukken en getuigenissen uit Vervloesem's strafdossier verdwijnen.

Pas jaren later, op het moment voor het Hof van Beroep te Antwerpen moest verschijnen, gaf de Hoge Raad voor de Justitie eindelijk toe dat de dossierstukken waren verdwenen. Het kwaad was echter gebeurd en Vervloesem werd zonder verweer, want met de besluiten van zijn advocaten en de talrijke dossierstukken werd er geen rekening gehouden, veroordeeld en in de gevangenis opgesloten.

De Turnhoutse rechters onderzochten ook het sexuele misbruik niet van een bekende Franse jeugdmagistraat die tot kabinetschef van de Franse socialistische minister van Cultuur, Robert Lang, was benoemd.  Deze man stond met een Braziliaans jongetje van 10 jaar op een van de Zandvoort-foto's.  Zij waren beiden naakt en omklemden elkaars penis.  Om de zaak met de Franse magistraat dicht te dekken werd Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux een tijdlang vervolgd werd, gecontacteerd. Zicot beweerde in een fax gericht aan de rijkswachtcommandant van Geel namelijk dat de magistraat een kennis van hem was die een nachtclub in Charleroi uitbaatte. De informatie van Zicot was dus vals en enkel bedoeld om deze zedenzaak niet te moeten onderzoeken.

Er werd nooit geen onderzoek gevoerd naar de 30 processen-verbaal inzake de zedenfeiten van Marcel Vervloesem homo-pedo-halfbroer Victor, die door het Sp.a-bestuur van Herentals en de Herentalse burgemeester Jan Peeters onvoorwaardelijk gesteund werd.  Peeters zetelt in het Sp.a-bestuur van Herentals en is bovendien kamerlid voor de Sp.a.  In de jaren '90 was hij, onder het vice-premierschap van de Belgische Elio Di Rupo, Staatssecretaris en Minister van Veiligheid.

Dank zij de Sp.a en Peeters werd Victor die bijna ongeletterd is, op talrijke manieren benoemd. Hij werd bestuurslid van de Geelse Huisvestingsmaatschappij en werd bestuurslid van het Herentalse OCMW. Nadat hij met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid van de Stad Herentals werd verkozen, werd  tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd.  Hij vertegenwoordigt Herentals in een paar intercommunales (Pidpa,) en zetelt in het bestuur van de politieraad Neteland waarvan Peeters voorzitter is.

Victor stond vorig jaar ook aan het hoofd van de maandenlange terreur tegenover het gezin van Vervloesem's dochter met drie minderjarige kinderen. In de jeugdbende die met brandbommen smeet en een aanslag pleegde, zat ondermeer de genaamde Dimitri. Dimitri is Victor's neefje en beschuldigde vorig jaar, via een artikeltje in Het Nieuwsblad, Marcel Vervloesem van 'sexueel misbruik'. De beschuldiging werd door het gerecht van Turnhout natuurlijk ernstig genomen.

Alhoewel de terreur maandenlang bleef duren en er telkens een klacht werd ingediend bij de politie, trad het gerecht van Turnhout niet op.

Tijdens de terreurcampagne werden ook alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven wekenlang versleuteld en haalde men alle door de Werkgroep Morkhoven gepubliceerde artikels systematisch van het internet.

Er werd klachten ingediend bij het bureau van Premier Di Rupo (Parti Socialiste) en de ministers Turtelboom (Open VLD) + Milquet (cdH) maar de terreur bleef gewoon doorgaan en de blogs van de Werkgroep Morkhoven bleven versleuteld.

Dat is vreemd omdat Premier Di Rupo en de ministers Turtelboom en Milquet samen het zogenaamde Veiligheidscontract hadden getekend waarin stond dat de 'veiligheid van iedere burger een absolute prioriteit is van de Belgische regering'.

Oud-minister van Justitie Turtelboom liet op een bepaald moment antwoorden dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen'. Turtelboom benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels echter tot kabinetschef...

Bij het gerecht van Turnhout zouden er ondertussen meer dan 200 bladzijden met belastende verklaringen uit het gerechtelijk dossier inzake de terreur van Victor, Dimitri en de bende zijn verdwenen. Indien dat het geval is, dan is dit ongetwijfeld bedoeld om Victor en Dimitri in deze zaak vrijuit te laten gaan en de klacht van Dimitri tegenover Marcel Vervloesem te kunnen handhaven.

Jan Boeykens die reeds jarenlang voorzitter is van de vzw Werkgroep Morkhoven, werd een paar maanden geleden plotseling geseind voor een oude klacht (2012) wegens 'laster en eerroof van Victor. Bij de klacht bevond zich ook een klacht voor 'laster en eerroof van Victor's vriend, een politieinspecteur van de politie Neteland die naliet om een proces-verbaal op te maken van een aanslag op Marcel Vervloesem's dochter.

Jan Boeykens wordt ook al gedurende geruime tijd lastig gevallen door Sp.a.-leden die pedofielen ondersteunen. Hij ondervind ook veel problemen met het Brusselse en Antwerpse homo-pedo milieu dat mensen zoals Victor beschermt.

Victor trad enkele jaren geleden in het huwelijk met een andere homo-sexueel maar het huwelijk blijkt geen stand te hebben gehouden en misschien dat er binnen homo-kringen nu toch eindelijk vragen worden gesteld over deze figuur.

09-02-13

'VEILIGHEID VOOR DE BURGER': OMZENDBRIEF

Turtelboom.Dams1.jpg

De redaktie van Argusoog meldde ons vandaag dat de zogeheten 'Bende van Victor V.' die sinds 1998 door de Belgische Justitie wordt gebruikt om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, een omzendbrief rond de 'Veiligheid voor de Burger' heeft opgesteld.

De omzendbrief volgt op een antwoord van Geert SLOOTMANS, Attaché van de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van de FOD Justitie en de aankondiging van de vzw Werkgroep Morkhoven dat zij opnieuw pamflettenakties gaat voeren in Antwerpen, Turnhout, Herentals en omstreken.  Die akties zijn bedoeld om de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen van de Bende van Victor V.  tegenover Marcel Vervloesem's dochter en oudste kleindochtertje waarbij zelfs een aanslag op Marcel Vervloesem's dochter werd gepleegd, aan de kaak te stellen. 

Omdat het de bedoeling is om een terreurklimaat te scheppen, weigert de Justitie al twee maanden lang om op te treden tegen de voornoemde bendeleden en werden de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven zelfs wekenlang versleuteld zodat hiervan geen verslag kon uitgebracht worden.

Het vreemde in deze zaak is dat de misdadigers niet alleen op de bescherming van de Justitie kunnen rekenen maar, in zekere zin, ook van de steun van justitieminister Turtelboom (Open VLD) genieten.  

In zijn brief van 7.2.2013 aan de vzw Werkgroep Morkhoven, deelde de heer Geert SLOOTMANS, Attaché van de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van de FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 te Brussel immers mede dat Minister Turtelboom, 'gelet op het principe van de scheiding der machten, geen bevoegdheid heeft om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht.' Minister Turtelboom benoemde uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef terwijl het parket van Turnhout de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte en de bendeleden blijft beschermen.

Over bendeleider Victor V. bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die nooit door de Justitie onderzocht werden.

De bendeleden, die ondermeer ook deel uitmaken van de 'Bende van Rosse Gie', werden allen veroordeeld voor bendevorming, diefstallen, inbraken, vandalisme, drugsgebruik, drugshandel, zedenfeiten, verkrachtingen, oplichtingen, afpersingen, gewapende roofovervallen, onvrijwillige doodslag (door dronkenschap) enzoverder.

De Justitie achtte hun verhalen over 'jarenlang sexueel misbruik door Marcel Vervloesem' (die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde) echter geloofwaardig. Om die 'geloofwaardigheid' nog wat extra kracht bij te zetten, liet zij ook alle ontlastende documenten en getuigenissen uit Marcel Vervloesem's strafdossier verdwijnen, zoals Geert Vervaecke, voorzitter voor de Hoge Raad voor de Justitie, rijkelijk laat bevestigde.

Een vriendinnetje van Victor V's minderjarige kompaan Dimitri, kwam vorig jaar om in de vijver van het Turnhoutse justitiepaleis. Zij geraakte bedwelmd tengevolge van de grote hoeveelheid aanstekers-gas dat zij inädemde, ging het water in en verdronk terwijl haar vrienden stonden toe te kijken. Men 'betreurde' het feit.

De buurt rond het Turnhoutse justitiepaleis, ook wel 'het kasteeltje' genaamd, staat bekend als een ontmoetingsplaats voor jonge drugsgebruikers en -handelaars, wat tot heel wat overlast bij de buurtbewoners leidt en dat zorgt voor een onveiligheidsgevoel dat bij heel wat Turnhoutse burgers. 

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Op 14 januari 2013 schreef De Standaard dat Minister van Justitie A. Turtelboom (Open VLD) zich 'achter de Antwerpse procureur Herman Dams schaarde'. Dams, oud-kabinetschef van ex-justitieminister S. De Clerck (CD&V), had in De Standaard de Antwerpenaren opgeroepen 'om politie en justitie te helpen bij het aanpakken van lokale overlast'. Volgens Turtelboom paste de aanpak van Dams perfect in het nationale veiligheidsplan.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130114_070

http://www.argusoog.org/?s=Morkhoven&x=0&y=0

-------------

Omzendbrief van Ladi K., lid van de Bende van Victor V.

Veiligheid van de Burger

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft Vervloesem Marcel die al tot tweemaal toe in de gevangenis heeft gezeten voor het misbruiken van minderjarigen en nog nooit met een slachtoffer heeft gesproken daar hij en zijn gevolg denken dat alleen wat hij verteld juist is

Mag ik u nogmaals verwijzen naar mijn herhaaldelijk schrijven  inzake de maandelange berichten van de werkgroep Morkhoven ,Boeykens Jan ,Godelieve Vaesen en Vervloesem Marcel die internet vol kladden met alle onmogelijke praktijken om toch maar op te vallen .

Door toe doen van één van deze mensen ben ik zelf al tot drie maal met de dood bedreigd en hebben ze er nooit een mediacampagne van gemaakt nu dat het over de dochter van Vervloesem Marcel gaat krijgt iedereen brieven en staat heel internet vol .

Ook ben ik door deze mensen beschuldigd geworden van het met de dood bedreigen van iemand van hun leden de zogenaamde omhoog gevallen Prinscess J. de Croÿ en waar ze hen mispakt hebben daar ik er helemaal niks met te maken heb en ik overweeg een klacht neer te leggen wegens laster en eerroof en dat ik mijn financiële verliezen die ik heb geleden door het toe doen daar van op hen zal laten verhalen .

Dan wat ik het ergste vind is dat ik al enkele e-mails heb gestuurd naar FOD Justitie waar ik het antwoord van krijg dat het is door gestuurd naar de juridische dienst over Vervloesem Marcel die zijn activiteiten gewoon blijft verder zetten

Bij deze wil ik jullie vragen hoe het mogelijk is dat de heer Vervloesem Marcel die in de cel heeft gezeten voor het misbruiken van kinderen en is vrij gelaten onder strikte voorwaarden Zoals in de tekst hieronder  staat geschreven toch nog kan blijven werken zoals hij vroeger deed zie website: http://www.argusoog.org/kinderrechtenactivist-die-onderzoek-deed-naar-satanische-sektes-in-frankrijk-verdwenen/

En deze is niet het eerste internet staat vol van zijn praktijken

(Zo moet hij een contactverbod met minderjarigen en met de media naleven, mag hij zich niet mengen in actiegroepen tegen pedofilie, niet op het grondgebied van Herentals, Kapellen en Sint-Niklaas komen, moet hij de slachtoffers uit de vorige zaak blijven vergoeden, moet hij de ambulante begeleiding voor zijn seksuele problematiek voortzetten, een zinvolle dagbesteding zoeken en mag hij geen contact hebben met de leden van de Werkgroep Morkhoven)

Met deze wil ik je  vragen dat je hier tegen kan optreden daar hij wel degelijk de voorwaarde naast zich neer legt

Mvg

Kiekens Ladislas

http://ladis-kindermisbruik.skynetblogs.be/

--------------------------------------

Datum: Fri, 8 Feb 2013 16:57:37 +0100

Van: Ladi - ladi.k.be

Antwoorden aan: Ladi ladi.k

Aan: Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, werkgroepmorkhoven@gmail.com

Cc: redactie@argusoog.org, redactie@volkskrant.nl, redactie@katholieknieuwsblad.nl, redactie@nu.nl, redactie@stadsomroep.com, redactie@parool.nl, redactie-i@telegraaf.nl, hoofdredactie@demorgen.be, wordpress@app-002.sanoma.auctollo.net

------------------------------------------------------------------------------------

Het 'veiligheidsplan' laat toe dat een gezinnetje met 4 minderjarige kinderen gedurende twee maanden wordt geterroriseerd zonder dat de Justitie optreedt

Premier Di Rupo: “Veiligheid absolute prioriteit voor regering”:

http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.1326033

‘Minister Turtelboom staat achter Dams’:

http://www.ovv.be/page.php?ID=5091

‘Turtelboom antwoordt Desmet’:

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1453813/2012/06/14/Turtelboom-antwoordt-Desmet-Fraaie-clown-die-Belkacem-van-u.dhtml

‘Turtelboom wil deontologische code voor magistraten’:

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120115_050

‘Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken’:

http://www.milquet.belgium.be/nl/algemene-beleidsnota-binnenlandse-zakenpolitie-de-veiligheid-van-de-burgers-versterken