13-03-12

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 (2)

Lees over de kinderpornozaak Zandvoort die in 1998 door Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd onthuld en die de hele internationale pers (waaronder zelfs de 3 grootste Japanse kranten) naar het onooglijke dorpje Morkhoven haalde.   

Informeer u over:

- de lange reeks opgezette beschuldigingen van zedenfeiten tegen de aktivist;

- het geknoei met zijn strafdossier;

- de verdwijningen van de ontlastende stukken en getuigenissen uit zijn strafdossier;

- het dichtdekken van de zedenfeiten van zijn halfbroer Victor, de man die als eerste de opgezette verhalen over zogezegde zedenfeiten via de tabloids en VTM lanceerde;

- het laten verdwijnen van de cd-rom(s) Zandvoort;

- de nu 14 jaar lange mediacampagne tegen Marcel Vervloesem;

- zijn spreekverbod met de pers;

- zijn contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven en verenigingen die kindermisbruiken bestrijden;

- zijn contactverbod met de Belgische en Europese parlementsleden;

- zijn verbod, op straffe van twee jaar gevangenisstraf, tot uitgave van zijn boek;

- de moord op Gina Bernaert-Pardaens in de zaak van de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald;

- het toedekken van de zedenfeiten van een gerenommeerde Franse jeugdmagistraat;

- de directe link van de kinderpornozaak Zandvoort met de zedenzaak in de kinderkribben te Amsterdam die reeds lang gekend was door de justitie:

- de tussenkomst van inspecteur Zicot (zaak Dutroux) in de zaak Zandvoort... enzoverder, enzoverder.

Durf NEEN te zeggen tegen de misleidende en verzwijgende sensatie-pers, en durf jezelf af te vragen waarom men de aktievoerders (en in het bijzonder de aktievoerder Marcel Vervloesem), ten koste van alles de mond tracht te snoeren.    Kom uit je schelp en handel !

---------------------https://www.facebook.com/groups/183813718396482/Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België) 

Commentaren

Openbaar Ministerie in België

Het Openbaar Ministerie of parket maakt deel uit van de rechterlijke macht. Traditioneel is het Openbaar Ministerie de hoogste hoeder van de openbare orde.
----

Taakomschrijving

Het O.M., ook wel het parket genoemd, treedt in de rechtspraktijk op in naam van de Natie als vervolgende partij of als behoeder van de Wet in burgerlijke zaken. Enkele veelgebruikte termen voor Openbaar Ministerie zijn: parketmagistraat, substituut, (staande) magistratuur, procureur des Konings.
Taken zoals omschreven door de Wet Franchimont van 12 maart 1998:
In strafzaken heeft het de leiding van het onderzoek en beslist over het al dan niet instellen van de strafvordering.
Het is verantwoordelijk voor de bewijsvoering en het zorgt voor de tenuitvoerlegging van het vonnis wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan.
Het Openbaar Ministerie is ook verantwoordelijk voor de buitengerechtelijke afhandeling (minnelijke schikking, bemiddeling).

De bevoegdheden van het Openbaar Ministerie worden beschreven in de artikels 137 tot en met 156 van het Gerechtelijk Wetboek.
Naast in strafzaken, treedt het Openbaar Ministerie ook op in burgerlijke en handelszaken en zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of haar optreden wordt gevorderd.
---
Statuut

Leden van het Openbaar Ministerie worden door de Koning benoemd én afgezet.
De korpsoversten van het parket (procureur des Konings, procureur-generaal) worden in hun functie aangewezen volgens een mandatensysteem: zij worden slechts voor beperkte duur aangewezen.
Er is hiërarchische verantwoordingsplicht voor de parketmagistraten, maar dit is beperkt tot de schriftelijke bevelen van de overste. Dit is vooral het geval tijdens het vooronderzoek, waar alles schriftelijk dient te gebeuren, maar tijdens de terechtzitting kan er vrij worden gevorderd.
Het Openbaar Ministerie is één en ondeelbaar. De magistraten treden op in naam van hun ambt, en niet in eigen naam.
----
Samenstelling

Het O.M. is samengesteld uit
- de parketten-generaal (bij de hoven van beroep)
Bij elk hof van beroep is er een procureur-generaal, die wordt bijgestaan door advocaten-generaal en substituten procureur-generaal
De vijf procureurs-generaal vormen samen het College van Procureurs-generaal, dewelke het beleid uitstippelt. Dit College wordt geadviseerd door de Raad van procureurs des Konings en de raad van arbeidsauditeurs. De politiek verantwoordelijke is de Minister van Justitie.
- parket-generaal bij het Hof van Cassatie
Bij het Hof van Cassatie is eveneens een parket ingericht, onder leiding van een Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie.
- de (lokale) parketten
Op het niveau van de arrondissementen is het Openbaar Ministerie georganiseerd in parketten
Aan het hoofd staat de Procureur des Konings, bijgestaan door zijn substituten
- het federaal parket
Sinds 01 mei 2002 bestaat er een federale procureur, bijgestaan door federale magistraten
De federale procureur zijn statuut "zweeft" ergens tussen de procureur-generaal en procureur des Konings
- de auditoraten-generaal
De parketten ingericht bij de arbeidsrechtbanken en -hoven.
----
Procedure in strafzaken

Instroom
De criminele feiten dienen bij het Openbaar Ministerie te worden aangemeld. Meestal gebeurt dit door een verbalisant, maar dit kan eveneens rechtstreeks door middel van een klacht door een burger gebeuren. Deze feiten worden dan ofwel zelf nader opgespoord en behandeld middels een vooronderzoek ofwel middels een gerechtelijk onderzoek door een onderzoeksrechter.

Opsporingsonderzoek
Het opsporingsonderzoek is het geheel van handelingen die ertoe strekken de misdrijven, daden en bewijzen op te sporen en de gegevens te verzamelen die bruikbaar zijn voor de uitoefening van de strafvordering. Het opsporingsonderzoek wordt geleid door een procureur/arbeidsauditeur. Nadien kan deze de verdachte rechtstreeks voor de strafrechter brengen.
Het Openbaar Ministerie kan verschillende beslissingen hierbij nemen. Dat betekent hetzij:
de zaak seponeren,
een minnelijke schikking voorstellen,
een bemiddeling in strafzaken aanbieden of
overgaan tot dagvaarden.
(Sinds 2007 kan de Arbeidsauditeur ook een burgerlijke vordering instellen om het misdrijf te laten vaststellen.)

Seponeren
Seponeren houdt in dat het Openbaar Ministerie geen daadwerkelijke vervolging voor de strafrechter instelt. Dit kan meerdere redenen hebben: - de zaak is te weinig belangrijk; - de schuld is niet of onvoldoende bewezen; - de dader kan niet worden geïdentificeerd; - de zaak is verjaard; ... Kortom er zijn goede redenen voorhanden zodat de procureur/arbeidsauditeur het niet opportuun acht de zaak daadwerkelijk voor de strafrechter te brengen. Sinds de Wet Franchimont moet het seponeren gemotiveerd zijn. Het dossier kan binnen de verjaringstermijn bovendien nog opnieuw geopend worden nadat de verdachte een nieuw misdrijf heeft gepleegd. In sommige domeinen, zoals het sociaal recht, bestaan er administratieve geldboeten die kunnen opgelegd worden, wanneer een zaak geseponeerd wordt.

Bemiddeling in strafzaken
De bemiddeling in strafzaken is een bemiddeling tussen dader en slachtoffer over het herstel van de aangerichte schade. Dit is enkel mogelijk indien het Openbaar Ministerie van oordeel is dat het feit een gevangenisstraf zou krijgen van minder dan 2 jaar.

Dagvaarden
Dagvaarden betekent dat het Openbaar Ministerie de verdachte voor de rechtbank roept. Het O.M. heeft de zaak voldoende duidelijk bevonden en meent dat de verdachte als dader vervolgd en gestraft dient te worden. De dagvaarding gebeurt bij gerechtsdeurwaardersexploot met minstens de identiteit van de gedagvaarde, rechtsmacht die zal oordelen, waar en wanneer dit zal gebeuren en de kwalificatie van het misdrijf.
Er zijn drie soorten:
rechtstreekse dagvaarding
snelrecht zonder vrijheidsberoving (ook nog: oproeping bij proces-verbaal)
snelrecht met vrijheidsberoving (ook nog: oproeping met onmiddellijke verschijning)

Gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter
Oordeelt de procureur/arbeidsauditeur dat het gaat om ernstige strafbare feiten of verwacht hij een minder eenvoudig onderzoek, dan vordert hij een onderzoeksrechter. Er wordt dan een gerechtelijk onderzoek gevoerd. Na afronding van dit onderzoek, deelt de onderzoeksrechter het dossier aan de procureur/arbeidsauditeur mede voor eindvordering/slotvordering (cf. dagvaarding). De raadkamer beslist daarna of de verdachte verwezen wordt naar de correctionele rechtbank. De verdachte kan dan voor de strafrechter gedagvaard worden. Bij misdaden gebeurt de verwijzing naar het hof van assisen door de kamer van inbeschuldigingstelling.
-----

Procedure in burgerlijke zaken

Sociale zekerheid en sociale bijstand
In deze zaken, die onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten vallen, zal het Openbaar Ministerie steeds alle bestuurlijke inlichtingen inwinnen om de rechter toe te laten met kennis van zaken over het voorliggend geschil te oordelen. Basisgedachte is dat de verzekerde/begunstigde geconfronteerd wordt met machtige instellingen. Door de tussenkomst van het Openbaar Ministerie, hier het arbeidsauditoraat zal het procesonevenwicht in de bewijsgaring hersteld worden. Tijdens de beslechting van het geschil zal het Openbaar Ministerie dan als amicus curiae de rechtbank advies geven over de volgens haar juiste toepassing van de wet. Hierbij verdedigt ze geen enkel concreet belang, ook niet het algemeen belang, maar enkel de juiste toepassing van de wet.

Arbeidsrecht
In de geschillen tussen werkgever en werknemer is de tussenkomst van het Openbaar Ministerie niet verplicht. Het kan toch op eigen initiatief of op verzoek van de rechter in deze zaken tussenkomen. Bedoeling is dan het advies te kennen over die rechtspunten die de sociale orde betreffen en die het eigenlijk geschil dus deels overtreffen.
--------------------
Referenties:
Wet 12/03/1998 - Wet tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek.

Externe Link:
Website van het OM
Overheidsinformatie over het OM
Parketwoordvoerders
----------------------------------------------------
Belgisch recht
Nationaal recht
Rechtsbron: Verdragen · Belgische Grondwet · Bijzondere wet · Wet, Decreet, Ordonnantie · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Publiekrecht: Staatsrecht · Strafrecht · Gerechtelijk recht · Bestuursrecht · Fiscaal recht · Sociale zekerheidsrecht
Burgerlijk recht: Burgerlijk recht · Arbeidsrecht · Handels- en economisch recht · Insolventierecht · Vennootschapsrecht
Rechtbanken: Hof van Cassatie (1) · Hof van beroep (5) · Arbeidshof (5) · Strafuitvoeringsrechtbank (6) · Hof van assisen (11) · Arrondissementsrechtbank · Rechtbank van eerste aanleg (27) (Burgerlijke rechtbank, Rechtbank van eerste aanleg, Jeugdrechtbank) · Rechtbank van koophandel (27) · Arbeidsrechtbank (27) · Politierechtbank (37) · Vredegerecht (225)
Raad van State · Grondwettelijk Hof
Territoriale indeling: Gerechtelijk gebied · Gerechtelijk arrondissement · Gerechtelijk kanton
Openbaar Ministerie in België
Internationaal recht
Rechtsbron: Verdragen · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken: Internationaal recht · Internationaal privaatrecht
Rechtbanken: Hof van Justitie van de Europese Unie · Benelux-Gerechtshof · Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Europees Recht
Categorieën: Rechterlijke macht in BelgiëStrafrecht in België

Het laatst bewerkt op 11 mrt 2012

http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_Ministerie_in_België

Gepost door: Yves | 13-03-12

Reageren op dit commentaar

Openbaar Ministerie in België

Het Openbaar Ministerie of parket maakt deel uit van de rechterlijke macht. Traditioneel is het Openbaar Ministerie de hoogste hoeder van de openbare orde.
----

Taakomschrijving

Het O.M., ook wel het parket genoemd, treedt in de rechtspraktijk op in naam van de Natie als vervolgende partij of als behoeder van de Wet in burgerlijke zaken. Enkele veelgebruikte termen voor Openbaar Ministerie zijn: parketmagistraat, substituut, (staande) magistratuur, procureur des Konings.
Taken zoals omschreven door de Wet Franchimont van 12 maart 1998:
In strafzaken heeft het de leiding van het onderzoek en beslist over het al dan niet instellen van de strafvordering.
Het is verantwoordelijk voor de bewijsvoering en het zorgt voor de tenuitvoerlegging van het vonnis wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan.
Het Openbaar Ministerie is ook verantwoordelijk voor de buitengerechtelijke afhandeling (minnelijke schikking, bemiddeling).

De bevoegdheden van het Openbaar Ministerie worden beschreven in de artikels 137 tot en met 156 van het Gerechtelijk Wetboek.
Naast in strafzaken, treedt het Openbaar Ministerie ook op in burgerlijke en handelszaken en zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of haar optreden wordt gevorderd.
---
Statuut

Leden van het Openbaar Ministerie worden door de Koning benoemd én afgezet.
De korpsoversten van het parket (procureur des Konings, procureur-generaal) worden in hun functie aangewezen volgens een mandatensysteem: zij worden slechts voor beperkte duur aangewezen.
Er is hiërarchische verantwoordingsplicht voor de parketmagistraten, maar dit is beperkt tot de schriftelijke bevelen van de overste. Dit is vooral het geval tijdens het vooronderzoek, waar alles schriftelijk dient te gebeuren, maar tijdens de terechtzitting kan er vrij worden gevorderd.
Het Openbaar Ministerie is één en ondeelbaar. De magistraten treden op in naam van hun ambt, en niet in eigen naam.
----
Samenstelling

Het O.M. is samengesteld uit
- de parketten-generaal (bij de hoven van beroep)
Bij elk hof van beroep is er een procureur-generaal, die wordt bijgestaan door advocaten-generaal en substituten procureur-generaal
De vijf procureurs-generaal vormen samen het College van Procureurs-generaal, dewelke het beleid uitstippelt. Dit College wordt geadviseerd door de Raad van procureurs des Konings en de raad van arbeidsauditeurs. De politiek verantwoordelijke is de Minister van Justitie.
- parket-generaal bij het Hof van Cassatie
Bij het Hof van Cassatie is eveneens een parket ingericht, onder leiding van een Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie.
- de (lokale) parketten
Op het niveau van de arrondissementen is het Openbaar Ministerie georganiseerd in parketten
Aan het hoofd staat de Procureur des Konings, bijgestaan door zijn substituten
- het federaal parket
Sinds 01 mei 2002 bestaat er een federale procureur, bijgestaan door federale magistraten
De federale procureur zijn statuut "zweeft" ergens tussen de procureur-generaal en procureur des Konings
- de auditoraten-generaal
De parketten ingericht bij de arbeidsrechtbanken en -hoven.
----
Procedure in strafzaken

Instroom
De criminele feiten dienen bij het Openbaar Ministerie te worden aangemeld. Meestal gebeurt dit door een verbalisant, maar dit kan eveneens rechtstreeks door middel van een klacht door een burger gebeuren. Deze feiten worden dan ofwel zelf nader opgespoord en behandeld middels een vooronderzoek ofwel middels een gerechtelijk onderzoek door een onderzoeksrechter.

Opsporingsonderzoek
Het opsporingsonderzoek is het geheel van handelingen die ertoe strekken de misdrijven, daden en bewijzen op te sporen en de gegevens te verzamelen die bruikbaar zijn voor de uitoefening van de strafvordering. Het opsporingsonderzoek wordt geleid door een procureur/arbeidsauditeur. Nadien kan deze de verdachte rechtstreeks voor de strafrechter brengen.
Het Openbaar Ministerie kan verschillende beslissingen hierbij nemen. Dat betekent hetzij:
de zaak seponeren,
een minnelijke schikking voorstellen,
een bemiddeling in strafzaken aanbieden of
overgaan tot dagvaarden.
(Sinds 2007 kan de Arbeidsauditeur ook een burgerlijke vordering instellen om het misdrijf te laten vaststellen.)

Seponeren
Seponeren houdt in dat het Openbaar Ministerie geen daadwerkelijke vervolging voor de strafrechter instelt. Dit kan meerdere redenen hebben: - de zaak is te weinig belangrijk; - de schuld is niet of onvoldoende bewezen; - de dader kan niet worden geïdentificeerd; - de zaak is verjaard; ... Kortom er zijn goede redenen voorhanden zodat de procureur/arbeidsauditeur het niet opportuun acht de zaak daadwerkelijk voor de strafrechter te brengen. Sinds de Wet Franchimont moet het seponeren gemotiveerd zijn. Het dossier kan binnen de verjaringstermijn bovendien nog opnieuw geopend worden nadat de verdachte een nieuw misdrijf heeft gepleegd. In sommige domeinen, zoals het sociaal recht, bestaan er administratieve geldboeten die kunnen opgelegd worden, wanneer een zaak geseponeerd wordt.

Bemiddeling in strafzaken
De bemiddeling in strafzaken is een bemiddeling tussen dader en slachtoffer over het herstel van de aangerichte schade. Dit is enkel mogelijk indien het Openbaar Ministerie van oordeel is dat het feit een gevangenisstraf zou krijgen van minder dan 2 jaar.

Dagvaarden
Dagvaarden betekent dat het Openbaar Ministerie de verdachte voor de rechtbank roept. Het O.M. heeft de zaak voldoende duidelijk bevonden en meent dat de verdachte als dader vervolgd en gestraft dient te worden. De dagvaarding gebeurt bij gerechtsdeurwaardersexploot met minstens de identiteit van de gedagvaarde, rechtsmacht die zal oordelen, waar en wanneer dit zal gebeuren en de kwalificatie van het misdrijf.
Er zijn drie soorten:
rechtstreekse dagvaarding
snelrecht zonder vrijheidsberoving (ook nog: oproeping bij proces-verbaal)
snelrecht met vrijheidsberoving (ook nog: oproeping met onmiddellijke verschijning)

Gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter
Oordeelt de procureur/arbeidsauditeur dat het gaat om ernstige strafbare feiten of verwacht hij een minder eenvoudig onderzoek, dan vordert hij een onderzoeksrechter. Er wordt dan een gerechtelijk onderzoek gevoerd. Na afronding van dit onderzoek, deelt de onderzoeksrechter het dossier aan de procureur/arbeidsauditeur mede voor eindvordering/slotvordering (cf. dagvaarding). De raadkamer beslist daarna of de verdachte verwezen wordt naar de correctionele rechtbank. De verdachte kan dan voor de strafrechter gedagvaard worden. Bij misdaden gebeurt de verwijzing naar het hof van assisen door de kamer van inbeschuldigingstelling.

Gepost door: Yves | 13-03-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.