21-03-11

Gevangenis Brugge: Asielzoeker Arbi Zarmaev ligt op sterven

 

PAX CHRISTI PROTESTEERT TEGEN UITWIJZING TSJETSJEENSE VLUCHTELING

Pax Christi-voorzitter Jo Hanssens

Pax Christi-voorzitter Jo Hanssens Bron: Kerknet

ANTWERPEN (KerkNet) – Pax Christi Vlaanderen protesteert samen met Amnesty International Vlaanderen en Memorial Grozny tegen de uitwijzing van de Tsjetsjeense asielzoeker Arbi Zarmaev. Minister Stefaan De Clerck van Justitie ondertekende op 8 maart de beslissing om hem uit te leveren aan de Tsjetsjeense autoriteiten. Gisteren legden twee raadslieden mr. Paul Bekaert en mr. Thomas Gillis een verzoekschrift neer bij de Raad van State tot schorsing van de beslissing. Jo Hanssens, voorzitter van Pax Christi: “Deze beslissing brengt het leven van de betrokkene in direct gevaar. Dit betekent een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Pax Christi Vlaanderen roept de minister op zijn beslissing te herzien.” 

Arbi Zarmaev vocht in 1999-2000 in het Tsjetsjeense verzet tegen de Russische aanvallen. Toen hem werd bericht dat de Russische militairen, met hulp van Tsjetsjenen, hem wilden ombrengen, sloeg hij op de vlucht. Via omzwervingen kwam hij in België terecht, waar hij in 2002 asiel aanvroeg. Na zijn erkenning hertrouwde hij in België en kreeg twee zonen. Ook zijn zoon uit zijn eerste huwelijk vestigde zich in ons land. In december 2008 werd hij aangehouden door de politie in Oostende op verdenking van een misdrijf. Zarmaev ontkent de feiten. 

Jo Hanssens vestigt er de aandacht op dat Rusland inzake Tsjetsjenië door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het verleden al meermaals wegens mensenrechtenschendingen werd veroordeeld. Volgens hem is het een illusie om te geloven dat Rusland die nu plots wel zal respecteren. “Wij weten van slechts één geval van een uitgeleverde Tsjetsjeense beklaagde, die tijdens het gerechtelijk onderzoek niet werd mishandeld. Hij werd bovendien door de onderzoeksrechter vrijgelaten wegens gebrek aan bewijzen en leeft ondertussen al anderhalf jaar thuis. Maar ook hij wordt regelmatig bestookt met nieuwe aantijgingen en hij durft zijn huis niet meer uit. Van de andere naar schatting 25.000 Tsjetsjeense gevangenen vonden ngo’s nog geen enkele persoon, die niet werd mishandeld of vernederd. We beschikken over talrijke rapporten en getuigenissen van Tsjetsjeense gevangenen die werden gemarteld en vernederd tijdens ondervraging, voorarrest en ook later tijdens het uitzitten van hun gevangenisstraf. Velen worden bovendien niet verzorgd bij verwondingen of ziekte, met invaliditeit of de dood tot gevolg. De kansen van Zarmaev op een eerlijke rechtsgang zijn quasi onbestaande.”

(Kerknet)

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=98...

Tags: actualiteit, België, justitie, gevangenissen, folteringen, asielzoekers, gevangenis Brugge, Arbi Zarmaev, Tsjetsjenië, stervende

 

Commentaren

OPEN BRIEVEN AAN MINISTER DE CLERCK

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, mijn schrijven van 26.3.2011


Mag ik u nogmaals verzoeken om dringende maatregelen te nemen inzake de heer Arbi Zarmaev die in een isoleercel van de veiligheidsafdeling van de gevangenis van Brugge is opgesloten ?

De heer Zarmaev was voor zijn transfert naar de gevangenis van Brugge, gedurende 4 dagen in een isoleercel van de gevangenis te Hasselt opgesloten. Zoals ik u reeds schreef, lag hij 4 dagen lang met zijn handen op zijn rug geketend op een matras, wat diepe insnijdingen veroorzaakte in zijn polsen. Er werd regelmatig wat brood in de cel geworpen en hij kreeg geen drinken zodat hij via de waterbak die zich boven het toilet bevindt, trachtte te drinken.

Dat zijn foltertechnieken.

Op de veiligheidsafdeling van de gevangenis van Brugge werd er tijdens de voorbije nachten voortdurend op zijn deur geklopt en kwam men om de 10-15 minuten de isoleercel binnen om met een lamp in zijn ogen te schijnen zodat hij de slaap niet kon vatten.

Ook dit zijn foltertechnieken.

Doordat hij geen water kreeg, zouden zijn nieren intussen beschadigd zijn. Het is dus duidelijk dat men zijn psychische weerstand heeft willen breken door zijn gezondheid te schaden, zoals we dat in ook in andere dossiers van de gevangenissen van Brugge en Turnhout reeds vastgesteld hebben (en waarvan we u regelmatig op de hoogte stelden zonder dat er een einde kwam aan deze criminele praktijken).

Men probeerde hem ook een formulier te laten tekenen in de hierbij beschreven omstandigheden.

De gevangenisdirectie van Brugge zou inmiddels een rapport hebben opgesteld waarin ondermeer zou staan dat de heer Zarmaev 'omwille van zijn slechte gezondheidstoestand zoveel mogelijk met rust moet gelaten worden'.

Hoe Dr. Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, tegenover dit soort van praktijken staat, weet ik niet maar het is duidelijk dat er een gebrek aan kontrole is. Dat komt ook omdat de gevangeniswet van 2004 waarin de 'rechten van de gevangenen' staan beschreven, nog steeds niet wordt toegepast en de gevangenen over geen rechten beschikken. Er bestaat ook geen klachtrecht, die naam waardig.

De heer Zarmaev weegt, zoals ik u schreef, slechts een 50 kg op dit ogenblik (men spreekt zelfs van 43 kg). Zijn lichaam staat vol blauwe plekken en enkele dagen geleden had hij zware neusverwondingen. Hij zou nu serum krijgen omdat zijn lichaam volledig was uitgedroogd en hij uitdrogingsverschijnselen vertoonde, wat dus ook voor een misschien onherstelbare schade van zijn nieren zorgde.

Het is niet de eerste keer dat de Belgische Staat wegens folteringen in de gevangenissen, door het Europees Comité tegen Folteringen op de vingers werd getikt. Maar de situatie blijft ongewijzigd en u schijnt zich van het lot van de gevangenen maar weinig aan te trekken.

U tekende enkele dagen nog een document voor de uitwijzing van de heer Zarmaev en zijn uitlevering, als ex-commandant-verzetsstrijder, aan de Russische Federatie.

Na een gesprek met de Russsche ambassade zou u verzekerd hebben dat er 'geen risico' bestaat dat de heer Zarmaev in Russische of Tsjetjeense gevangenissen zou gefolterd worden, zoals dit gebruikelijk is.

Het feit dat de heer Zarmaev zelfs in Belgische gevangenissen gefolterd werd zonder dat daartegen werd opgetreden, bewijst echter dat dit risico wel degelijk bestaat, zeker omdat de mensenrechten en het leven van politieke gevangenen in Rusland en Tsjetjenië nog minder geëerbiedigd worden dan hier al het geval is.

Erop rekenende dat u uw functie de opdracht geeft om deze zaak grondig te laten onderzoeken en dat u de noodzakelijke maatregelen laat nemen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

---------------------------

Brussel, 26 maart 2011

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 BrusselGeachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge, onderzoek en dringende maatregelenIk vernam dat de Tsjetsjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev die u wil uitwijzen omdat de Russische Federatie om zijn uitlevering verzoekt, in de gevangenis van Brugge, in de meest onmenselijke omstandigheden, in een isoleercel is opgesloten.

Voordat hij naar de gevangenis van Brugge werd gevoerd, bevond de heer Zarmaev zich in de gevangenis van Hasselt.

De man die er erbarmelijk slecht aan toe is (hij weegt nog slechts een 50 kg), zat er gedurende 4 dagen lang in een isoleercel van de veiligheidheidsafdeling opgesloten. Hij was er valselijk van beschuldigd 'een gevecht te hebben uitgelokt' en was daarop gesanctioneerd zonder zich tegen de betichtingen te kunnen verdedigen.

Gedurende al die dagen waren zijn handen met ijzeren ketenen op zijn rug gebonden zodat hij zich niet kon bewegen, wat diepe verwondingen in zijn polsen veroorzaakte.

Hij zou nauwelijks gekleed zijn geweest en het brood zou hem gewoon, zoals bij een hond, zijn toegesmeten geweest in zijn cel zonder dat zijn armen en handen werden losgemaakt.

Hij kreeg bijna geen drinken zodat hij trachtte te drinken via de waterbak die zich boven het toilet bevond.

De broer van de heer Zarmaev stelde bij zijn bezoek vast dat de heer Zarmaev gedeshydrateerd was en over zijn ganse lichaam blauwe plekken vertoont Verder bleek de heer Zarmaev zwaar gewond te zijn aan zijn neus.

Hij sprak hierover met de directeur van de gevangenis van Hasselt die dit de gewoonste zaak ter wereld zou hebben gevonden en niets ondernomen heeft.

De heer Zarmaev is, zoals gezegd, nog altijd in een isoleercel opgesloten in de gevangenis van Brugge terwijl hij dringende medische zorgen nodig heeft. Hij vreest dat men hem wil breken door hem krankzinnig te maken en dat men hem wil vermoorden.

Gezien wij weten hoe het er in de gevangenissen van Hasselt en Brugge soms aan toegaat en omdat er geen enkele controle is op wat er in de Belgische gevangenissen gebeurt (de gevangeniswet uit 1994 die de rechten van de gevangenen moest regelen, wordt niettegenstaande de talrijke europese veroordelingen van de Belgische Staat, nog steeds niet toegepast), verzoek ik u om uw functie dringend de opdracht te geven om deze zaak grondig te onderzoeken en de noodzakelijke maatregelen te laten nemen.

De heer Zarmaev krijgt thans serum toegediend maar zijn familie vreest voor zijn leven omdat zijn toestand er steeds verder op verslechtert.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (Brussel)

Gepost door: Jan Boeykens | 28-03-11

Reageren op dit commentaar

MINISTER DE CLERCK: GEEN ANTWOORD

Er kwam geen enkel antwoord op de brieven omtrent Arbi Zarmaev die aan justitieminister De Clerck werden gericht.

De familie van Arbi Zarmaev zond over een periode van 21 maanden, 4 aangetekende brieven aan minister De Clerck.
Ook deze brieven bleven onbeäntwoord.

Een tiental dagen geleden begaf ik mij met de familie van Arbi Zarmaev naar het kabinet van minister De Clerck, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.
De onthaaldienst wist ons te vertellen dat de brieven zich sinds 16.3.2011 in een 'onderzoeksdossiertje' op het secretariaat van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen (onder leiding van Hans Meurissen) bevonden.
Nadat men telefonisch contact opnam met de diensten van Hans Meurissen, werd ons gezegd dat we ons voor een gesprek naar het bureau van Hans Meurissen, Waterloolaan 76, 1000 Brussel konden begeven.
Ter plaatse gekomen, zei de secretaresse dat er 'geen afspraak kon gemaakt worden' en dat we maar 'een mailtje moesten sturen of telefoneren'. Op onze opmerking dat de onthaaldienst van het kabinet van minister De Clerck haar juist getelefoneerd had voor een afspraak, wenste de vrouw niet in te gaan.
We spraken over de aangetekende brieven die niet beäntwoord waren geweest en zeiden dat een mailtje waarschijnlijk niet beäntwoord zou worden gezien de aangtekende brieven ook niet beäntwoord werden.
De vrouw haalde haar schouders op en liet ons staan.

Terug op het kabinet van minister De Clerck aangekomen, nam de onthaaldienst opnieuw contact op met het secretariaat van Hans Meurissen. Men gaf ons het telefoonnummer van de secretaresse op. Toen we de vrouw opbelden, probeerde zij ons af te schepen. Tenslotte werd ons gezegd dat men 'de zaak eens zou bekijken'. Daar bleef het bij.

Gepost door: Jan Boeykens | 18-04-11

Reageren op dit commentaar

Brieven aan minister van Justitie Stefaan De Clerck en het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen blijven onbeäntwoord: klacht bij de federale ombudsman


Van: Jan Boeykens
Datum: 18 april 2011 12:44
Onderwerp: Minister De Clerck, Hans Meurissen: onbeäntwoorde brieven - klacht
Aan: contact@federaalombudsman.be


Guido Schuermans, federale Ombudsman,
Hertogsstraat 43 - 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge - justitieminister De Clerck en Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen antwoorden niet - klacht


In het Jaarverslag 2010 dat u met uw collega Catherine De Bruecker aan de Voorzitter van de Kamer overhandigde, stond dat de burger 'ook dit jaar klaagt over de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid'.

Wij stellen vast dat de situatie er verder op verslechtert.

Er kwam immers geen antwoord op de brieven die ik omtrent de folter- en afzonderingspraktijken (+ het gebruik van psychiatrische drugs) betreffende Arbi Zarmaev aan justitieminister De Clerck heb gericht.

De familie van Arbi Zarmaev zond over een periode van 21 maanden, 4 aangetekende brieven aan minister De Clerck.
Ook deze brieven bleven onbeäntwoord.

Een tiental dagen geleden begaf ik mij met de familie van Arbi Zarmaev naar het kabinet van minister De Clerck, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.
De onthaaldienst wist ons te vertellen dat de brieven zich sinds 16.3.2011 in een 'onderzoeksdossiertje' op het secretariaat van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen (onder leiding van Hans Meurissen) bevonden.
Nadat men telefonisch contact opnam met de diensten van Hans Meurissen, werd ons gezegd dat we ons voor een gesprek naar het bureau van Hans Meurissen, Waterloolaan 76, 1000 Brussel konden begeven.
Ter plaatse gekomen, zei de secretaresse dat er 'geen afspraak kon gemaakt worden' en dat we maar 'een mailtje moesten sturen of telefoneren'. Op onze opmerking dat de onthaaldienst van het kabinet van minister De Clerck haar juist getelefoneerd had voor een afspraak, wenste de vrouw niet in te gaan.
We spraken over de aangetekende brieven die niet beäntwoord waren geweest en zeiden dat een mailtje waarschijnlijk niet beäntwoord zou worden gezien de aangetekende brieven ook niet beäntwoord werden.
De vrouw haalde haar schouders op en liet ons staan.

Terug op het kabinet van minister De Clerck aangekomen, nam de onthaaldienst opnieuw contact op met het secretariaat van Hans Meurissen. Men gaf ons het telefoonnummer van de secretaresse op. Toen we de vrouw opbelden, probeerde zij ons af te schepen. Tenslotte werd ons gezegd dat men 'de zaak eens zou bekijken'. Daar bleef het bij.

Het is dus duidelijk dat de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid met de burger, tot tal van wantoestanden leidt waarvoor men zich telkens tot de federale ombudsdienst moet richten die echter niets aan deze situatie kan veranderen.

Erop rekenende dat u deze klacht ernstig neemt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel

--------------------

Men kan de federale Ombudsman ook telefonisch of per fax contacteren: 0800 999 62 (gratis nummer) of + 32 2 289 27 27 + 32 2 289 27 28 (fax) De kantoren van de federale Ombudsman zijn toegankelijk elke werkdag tussen 08.30 uur en 17.30 uur en men kan het best een afspraak vooraf maken Adres: Hertogsstraat 43 – 1000 Brussel (op wandelafstand van het treinstation Brussel-Centraal en vlakbij het metrostation Kunst-Wet). Reken echter niet te veel op de federale Ombudsman omdat deze ook de belangen van de federale overheid moet verdedigen.

Gepost door: Jan Boeykens | 18-04-11

Reageren op dit commentaar

Gevangenis Brugge: Arbi Zarmaev blijft opgesloten


Arbi Zarmaev is nog steeds opgesloten in een betonnen kooi van nauwelijks 2 x 3 meter van de ‘Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid’ (AIBV) van de gevangenis van Brugge.

Sinds het eerst sinds 14 dagen mag zijn zuster hem komen bezoeken. Gisteren kon ook de mensenrechtenactivist Imran Ejiev (Pax Christi) hem bezoeken.

Arbi’s broer Ayndi, heeft nog altijd geen bezoekrecht. Dat komt omdat de gevangenisdirectie hem gedurende 10 dagen een bijkomend bezoekverbod heeft opgelegd.
Dat bezoekverbod kwam er nadat de gevangenispsychiater tegenover Arbi’s broer en zuster verklaarde dat ‘alles goed ging met Arbi’ terwijl Arbi’s vrouw, die dezelfde dag even door het raampje van de kooi mocht kijken, haar man bijna bewusteloos op de grond zag liggen.
Ayndi zei de psychiater toen dat hij ‘gelogen’ had omtrent de toestand van Arbi waarop de psychiater Ayndi zou hebben laten verstaan dat hij ‘ook niet lang vrij zou rondlopen als hij niet zweeg’.
De psychiater haalde er vervolgens de politie bij en beweerde dat hij door Ayndi ‘bedreigd’ werd.

Pax Christi dat zich voor Arbi Zarmaev inzet, deelde op 8.4.2011, mede dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg op 5 april 2011 de reeds door minister van justitie Stefaan De Clerck getekende (en door de Raad van State bevestigde) uitlevering van Arbi Zarmaev aan Rusland en de Tsjetjeense autoriteiten, had geschorst.
‘Arbi Zarmaev wordt een dezer vrijgelaten’ schreef Pax Christi. Maar de Belgische Staat heeft bijkbaar besloten om Arbi die lichamelijk gezien volledig uitgeput en ondervoed is, verder in zijn kooi van het AIBV van de gevangenis te Brugge op te sluiten. Van een vrijlating komt er voorlopig niets in huis.

http://www.paxchristi.be/2011/04/europees-hof-verbiedt-uitlevering-arbi-zarmaev-aan-rusland/

Gepost door: Jan Boeykens | 22-04-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.